اثر جزءجزءسازی بر خواص کاغذ به‌دست آمده از خمیر کاغذ OCC بازیابی شده

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر جزءجزءسازی خمیرکاغذ OCC بر بهبود ویژگی‌های مقاومتی کاغذ به‌دست آمده پرداخته شده است. خمیرکاغذ OCC به‌وسیله یک غربال فشاری و تحت شرایط عملیاتی بهینه کارآیی جزءجزءسازی براساس مطالعات قبلی، به دو جزء خمیرکاغذ عبوریافته (خمیر الیاف‌کوتاه) و خمیرکاغذ وازده غربال (خمیر الیاف‌بلند) تفکیک گردید. سپس جزء الیاف‌بلند خمیرکاغذ پالایش و با نسبت‌های مختلف با جزء الیاف‌کوتاه آن بازترکیب شده و از خمیرکاغذ با نسبت‌های ترکیبی مختلف، خمیرکاغذ ورودی اولیه و خمیرکاغذ خالص الیاف‌بلند پالایش شده نمونه‌های کاغذ دست‌ساز تهیه گردید. نتایج به‌دست آمده از آزمون‌های فیزیکی و مقاومتی نشان داد که با افزودن تا 50 درصد خمیرکاغذ الیاف‌کوتاه به خمیرکاغذ الیاف‌بلند پالایش شده، مقاومت‌های مکانیکی کاغذهای به‌دست آمده از خمیرهای کاغذ بازترکیبی از مقاومت‌های خمیرکاغذ OCC اولیه بیش‌تر خواهد شد. این واقعیت بیانگر اثر مثبت عمل جزءجزءسازی در افزایش قابلیت پالایش‌پذیری خمیرکاغذ و بهبود مشخصه‌های مقاومتی کاغذ می‌باشد. از طرفی با حذف 50 درصد از خمیرکاغذ اولیه (خمیرکاغذ الیاف‌کوتاه) از دور پالایش، ظرفیت عملیاتی فرایند پالایش در واحد زمان افزایش قابل‌ملاحظه و انرژی مصرفی پالایش نیز کاهش قابل‌ملاحظه‌ای خواهد یافت.

عنوان مقاله [English]

Effect of OCC Pulp Fractionation on Paper Properties

چکیده [English]

This study sougth to the effect of OCC pulp fractionation on produced paper strength properties improvement. Using a pressure screen, OCC pulp was devided to tow distinct fractions of accept ratio (short fibers) and reject ratio (long fibers) in accordance with optimum condition of fractionation based on the previous studies. In the next stage, long fiber stream was refined and recombined with short fiber stream based on different ratios. Then, hansheets were made of notified recombined pulp, inlet OCC pulp and refined long fiber pulp samples. The results of physical and mechanical tests showed that by increasing short fiber ratio up to 50%, strength properties of produced paper were higher than those of inlet OCC pulp. This indicates the positive effect of fractionation on increasing pulp refining potential and paper strength properties improvement. On the other hand, by not refining 50% of the inlet OCC pulp (short fiber stream), operation capacity of refining process and refining energy consumption increases and decreases, respectively.