بررسی تأثیر پیش‌رنگ‌بری آنزیمی در خواص نوری خمیر کرافت باگاس در رنگ‌بری ECF

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش تأثیر استفاده از آنزیم زایلاناز تجاری در پیش‌رنگ‌بری خمیر کرافت باگاس بررسی گردید. آنزیم زایلاناز به‌دست آمده از قارچ Trichoderma viride در مقادیر 5، 10، 25 و 50 واحد و سطح زمانی 2 ساعت بر خمیر کاغذ تأثیر داده شد و سپس رنگ‌بری خمیر با توالی 2ED1D (دی‌اکسید کلر 4، 6، 8 و 10 درصد + استخراج قلیایی + دی‌اکسید کلر 2 درصد بر حسب کلر فعال) انجام گردید. نتایج نشان داد که تیمار آنزیمی موجب افزایش معنی‌دار (01/0P<) درجه روشنی، ماتی و کاهش معنی‌دار (01/0P<) درجه زردی، عدد کاپا و میزان دور پالایش برای رسیدن به درجه روانی مشخص خمیرهای رنگ‌بری شده شد. بیش‌ترین درجه روشنی و ماتی و کم‌ترین عدد کاپا مربوط به تیمار آنزیمی U25 می‌باشد، که به‌ترتیب اختلاف معنی‌داری در حدود 1/13، 46/1 درصد و 23/2 واحد در مقایسه با تیمار شاهد دارد. کم‌ترین درجه زردی خمیرهای رنگ‌بری شده مربوط به تیمار آنزیمی U50 می‌باشد که اختلاف معنی‌داری در حدود 32/7 درصد در مقایسه با تیمار شاهد دارد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، تیمار آنزیمی U25 به‌عنوان تیمار بهینه آنزیمی پیشنهاد می‌شود

عنوان مقاله [English]

Study of Enzymatic Prebleaching Effect on Optical Properties of Bagasse Kraft Pulp in ECF Bleaching

چکیده [English]

The effect of commercial xylanase enzyme in prebleaching of bagasse kraft pulp was investigated. Xylanase enzyme from Trichoderma viride was added to pulp at various doses of 5, 10, 25 and 50 IU/g pulp for reaction time 2h and then the enzyme treated pulp was bleached in D1ED2 sequences (using Dioxide chlorine 4, 6, 8, 10% + Alkaline extraction + Dioxide chlorine 2% as active chlorine). The results showed that enzymatic treatment improved brightness and opacity and decreased yellowness, kappa number and revolution of refiner for given freeness of bleached pulp significantly (P<0.01). Maximum of brightness and opacity and minimum of kappa number were related to 25IU/g pulp treatment, which had about 13.1%, 1.46% and 2.23 unit significant difference in comparison with those of the control sample, respectively. Minimum of yellowness was related to 50IU/g pulp treatment which had about 7.32% significant difference as compared with control sample. Regard to the obtained results, the 25IU/g pulp treatment could be suggested as optimum treatment.