شناسایی ترکیبات شیمیایی به‌دست آمده از پیرولیز چوب گردو در دمای 350 درجه سانتی‌گراد با استفاده از روشGC/MS

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

گردو درختی پهن‌برگ است که به‌صورت دست‌کاشت در باغات و به‌صورت خودرو در مناطق کوهستانی کشور یافت می‏شود. در این پژوهش جداسازی و شناسایی ترکیبات شیمیایی به‌دست آمده از پیرولیز چوب گردو بررسی شد. پیرولیز چوب گردو در راکتور بستر ثابت و در دمای 350 درجه سانتی‌گراد و در جو نیتروژن به‌مدت 20 دقیقه انجام پذیرفت. جداسازی و شناسایی ترکیبات
در نمونه‌های استخراج شده با مشتق‌سازی توسط بیس تری متیل سایلیل تری فلوئورو استامید
و استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی و مطالعه طیف‌های جرمی انجام
شد. در مجموع 10 ترکیب شناسایی شدند. فراوان‌ترین ترکیب موجود لووگلوکوزان و آلفا
L- گالاکتوفورانوزید بود که به‌میزان 49 درصد مواد مشتق شده را تشکیل می‏‏دهند. این ترکیبات به‌ترتیب از پیرولیز سلولز و همی‏سلولز موجود در دیواره سلول چوبی که پیش ترکیب اصلی در تشکیل دیواره سلول می‏باشند به‌دست آمده است. سایر مواد شناسایی شده مهم در دمای 350 درجه شامل، سایلان، 1- متوکسی- 3- (2- فنیل اتنیل)- بنزن، 1،2،3- بوتان تری اُل، تری کوزان، پروپانوئیک اسید و اکتا متیل تری سیلوکسیان بود

عنوان مقاله [English]

Identification of the Chemical Compounds from Pyrolysis of Walnut wood at 350 oC by GC/MS

چکیده [English]

Walnut is a hardwood tree which covers a wide area of the plantation forest and gardens. The objective of this study was the separation and identification of compounds produced from pyrolysis of walnut wood at fixed bed reactor under an inert gas atmosphere (nitrogen) at 350 oC for 20 minutes. The separation and identification of compounds from bio-oil treated with N,o-bis (tri methyl sailil)
tri fluoro acetamid (BSTFA) were done by using gas chromatography/ mass spectroscopy (GC/MS( technique. Ten compounds were totally identified. The most important compound identified in wood at this range was levoglucosan and
α-L-galactofuranosid. The other important compounds observed at 350 oC were propanoic acid, tetracozan, octamethyltrisiloxane, sailan, 1, 2, 3 butan triol and Tetracosane.