تأثیر کمپلکس آلی پلی‌هیدروکسیل آکریلیک اسید و نمک سدیم بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیرهای کاغذ روزنامه بازیافتی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به‌دلیل مشکلات موجود در رابطه با رسوب سیلیکات سدیم و کاهش عمر مفید دستگاه‌ها و تجهیزات، مرکب‌زدایی شیمیایی کاغذهای روزنامه باطله با استفاده از کمپلکس آلی پلی‌هیدروکسیل آکریلیک اسید و نمک سدیم (با نام تجاری Sulvy-x) به‌جای سیلیکات سدیم در فرمول‌بندی مواد شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. Sulvy-x در 4 سطح 3/0، 5/0، 7/0 و 9/0 درصد براساس وزن خشک کاغذ باطله به‌کار گرفته شده و مرکب‌زدایی شیمیایی انجام شد. تأثیر درصدهای مختلف Sulvy-x بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد (خمیرکاغذ روزنامه بازیابی شده با 2 درصد سیلیکات سدیم) بررسی شده و میزان مصرف بهینه این ماده تعیین گردید. نتایج به‌دست آمده از مقایسه ویژگی‌های نوری کاغذهای ساخته شده نشان داد که با افزایش مصرف Sulvy-x تا 9/0 درصد، درجه روشنی کاغذ تا 9/50 درصد ایزو افزایش یافته و درجه زردی تا 9/11 درصد ایزو کاهش می‌یابد. همچنین درصدهای کم‌تر Sulvy-x مصرفی (3/0 درصد) بیش‌ترین درجه ماتی (6/98 درصد) را نتیجه داده است. نتایج به‌دست آمده از مقایسه ویژگی‌های فیزیکی کاغذها نشان داد که با افزایش درصد مصرف  Sulvy-xتا 9/0 درصد، ضخامت کاغذ به حداقل مقدار 8/109 میکرومتر کاهش یافته و مقادیر بیش‌تر Sulvy-x در مرکب‌زدایی، کاغذهای با دانسیته بیش‌تر را نتیجه داده است. بیش‌ترین دانسیته 546/0 گرم بر سانتی‌مترمکعب با استفاده از 9/0 درصد Sulvy-x مشاهده شد. همچنین مرکب‌زدایی کاغذ روزنامه باطله با استفاده از 3/0 و 7/0 درصد Sulvy-x به‌طور مشابه خمیرهای کاغذ با بیش‌ترین درجه روانیCSF ، 9/447 میلی‌لیتر را نتیجه داد. به‌طورکلی استفاده از مقادیر مختلف Sulvy-x در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد کاغذهای با درجه روشنی مشابه، درجه ماتی بیش‌تر و ضخامت کم‌تر را نتیجه داده است. با توجه به نتایج اشاره شده در بالا، با استفاده از 9/0 درصد Sulvy-x در فرآیند مرکب‌زدایی می‌توان کاغذهای با درجه روشنی و دانسیته بیش‌تر، درجه زردی کم‌تر و درجه ماتی مطلوبی تولید کرد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Organic Complex of Polyhydroxyl Acrylic Acid and Sodium Salt on Optical and Physical Properties of ONP Deinked Pulp

چکیده [English]

Due to the problems of deposition of sodium silicate on the equipment and decrease of the service age of implements, deinking of old newspaper was accomplished using organic complex of Sulvy-x in place of sodium silicate.
Sulvy-x was used at four levels of 0.3, 0.5, 0.7 and 1% on the basis of oven dry waste paper and chemical deinking was done. The effect of various charges of Sulvy-x was investigated and on optical and physical properties of deinked pulp compared with those of control sample (ONP recycled using 2% sodium silicate) and its optimum usage was determined. The results of optical properties showed that the brightness of paper increased to 50.8 %ISO and the yellowness decreased to 11.96 %ISO by increasing of Sulvy-x charge up to 0.9%. Also, lower charge of Sulvy-x (0.3%) resulted the highest opacity of 98.63 %ISO. The results of physical properties indicated that the caliper of paper reduced to a minimum value of 109.8 µm. Higher charges of Sulvy-x in deinking process resulted the paper with the higher density. The highest density of 0.546 g/cm3 was observed using 0.9% Sulvy-x. Also, deinking of old newspaper with 0.3% and 0.7% Sulvy-x resulted the pulps with the highest freeness as 435 ml, CSF. In general, using different amount of Sulvy-x in place of sodium silicate resulted the papers with similar brightness, higher opacity and lower caliper compared to those of control sample. However, the paper with higher brightness and density, lower yellowness and desirable opacity could be produced using 0.9% Sulvy-x in chemical deinking of old newspaper.