دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-142 
7. اثر پیش‌تیمار لیگنین‌زدایی بر ویژگی‌های مکانیکی چوب صنوبر فشرده

صفحه 131-142

10.22069/jwfst.2021.19360.1937

سید محمد حسین یحیایی؛ فروغ دستوریان؛ مریم قربانی کوکنده؛ مجید ذبیح زاده