دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-149 
مقایسه غلظت فلزات سنگین در رسوب و اندام‌های رویشی دو گونه حرا و چندل

صفحه 119-134

10.22069/jwfst.2022.19223.1931

مریم مصلحی؛ عبدالرسول ماهینی؛ مریم یعقوب زاده؛ علیرضا میکاییلی تبریزی؛ افشین دانه کار