دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-141