دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-200