اثر تیمار روغن گرمایی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب راش

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، اثر تیمار روغن گرمایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش به‌عنوان یکی از روش‌های اصلاح گرمایی چوب مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه‌های آزمونی از چوب راش با ابعاد 20×20×20 میلی‌متر (طولی × شعاعی × مماسی) برای بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و 140×20×20 میلی‌متر (طولی × شعاعی × مماسی) برای مطالعه برخی از خواص مکانیکی برش داده شدند و در روغن آفتاب‌گردان در دماهای 200، 230 و 260 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 30 دقیقه تیمار گردیدند. برای تعیین ویژگی‌های جذب آب و واکشیدگی، نمونه‌های چوب در آب غوطه‌ور شدند. مقاومت‌های خمشی و مقاومت به ضربه در نمونه‌های تیمار شده و تیمار نشده تعیین گردیدند. نتایج بررسی نشان دادند که تیمار روغن گرمایی سبب کاهش معنی‌دار جذب آب و واکشیدگی چوب راش گردید. تیمار این چوب در روغن آفتاب‌گردان با دماهای گوناگون سبب افزایش بازدارندگی جذب آب و اثر ضدواکشیدگی شد. هم‌چنین مشخص شد که با افزایش دمای تیمار، ویژگی‌های مکانیکی (مقاومت‌های خمشی و ضربه) کاهش یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oleothermal Treatment on Physical and Mechanical Properties of Beech Wood

چکیده [English]

Influence of the oleothermal treatment as one of the thermal wood modification techniques on physical and mechanical properties of beech wood was studied in the current research work. For this purpose, beech wood samples were cut with sizes of 20×20×20 mm (r×t×l) to determine the physical properties and samples with sizes of 20×20×140 mm (r×t×l) to determine the mechanical properties. The samples were treated in sunflower oil at temperatures of 200, 230 and 260 °C for 30 minutes. The wood samples were soaked in water to determine the water absorption as well as the swelling properties. Bending strength as well as the impact load resistance was determined in the treated and untreated samples. Results revealed that the Oleothermal treatment of the wood reduced the water absorption as well as the swelling in beech wood, significantly. Treatment of the beech wood in sunflower oil enhanced the water repellence effect (WRE) and the anti-swelling effects (ASE). It was also revealed that mechanical properties (bending strength as well as the impact load resistance) were reduced by increase of the treatment temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oleothermal modification
  • Sunflower oil
  • Physical and mechanical properties
  • Beech wood (Fagus orientalis Lipsky)