تغییرات مکانی قطر درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) در ناحیه زاگرس (مطالعه موردی: پیرکاشان، کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

به‌منظور شناسایی بهتر ساختار توده‌های بنه در جنگل‌های زاگرس، ساختار مکانی برای متغیر قطر با استفاده از روش آمار مکای در یک توده خالص بنه (Pistacia atlantica) بررسی شد. برای این منظور مختصات دقیق تمام درختان موجود در توده تعیین و قطر برابر سینه آن‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج به‌دست آمده از بررسی فراوانی طبقات قطری نشان داد که بیش از 90 درصد درختان در طبقات قطری 80-25 سانتی‌متر قرار گرفته‌اند. همچنین به‌دلیل استقرار نداشتن زادآوری در دهه‌های پیشین درختان با قطر کم‌تر از 16 سانتی‌متر در توده دیده نشد. برای بررسی ساختار مکانیبا توجه به مشاهده نشدن علایم ناهم‌سان‌گردی از واریوگرام چندجهته استفاده شد. سپس واریوگرام تجربی به‌دست آمده با استفاده از مدل نمایی برازش داده و برآوردها با روش کریجینگ معمولی انجام شد. الگوی پراکنش درختان نیز با استفاده از روش K رایپلی محاسبه شد. نتایج استفاده از آمار مکانی نشان داد که متغیر قطر برابر سینه درختان در این توده با طول گام 15 متر و دامنه مؤثر 2/85 متر دارای ساختار مکانی متوسطی (62 درصد) است. الگوی پراکنش کپه‌ای درختان نیز تأییدکننده وجود همبستگی مکانی مثبت بین درختان بود. وجود ساختار مکانی به‌دلیل دو عامل نوع بستر بذر و استقرار نداشتن زادآوری است. به‌طوری از یک طرف درختان با قطر کم‌تر از طبقه قطری 15 سانتی‌متری دیده نمی‌شد و از طرف دیگر درختان با قطر کم‌تر از 40 سانتی‌متر فقط در مناطق سنگی دیده می‌شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial variations of diameter of Pistacia atlantica (Desf.) trees in Zagros area (Case Study: Pirkashan, Kermanshah

چکیده [English]

In order to better identify the structure of Pistacia atlantica stands in Zagros forests, diameter structure was analyzed using geostatistics technique in a pure stand of Pistacia atlantica. For this purpose all the trees in the stand were mapped and their stem diameters were measured at breast height. Diameter distribution showed that more than 90% of trees belong to diameter classes 25 to 80 cm. Furthermore, no tree was observed with the DBH<16 cm because of unsuccessful establishment of regeneration during the last decades. An omnidirectional variogram was used to variography because of the no sign of anisotropy. An exponential model was fitted to the experimental variogram and then estimations were mad using ordinary kriging. Ripley’s K function was used to survey trees spatial pattern. Results indicated an average spatial structure for DBH in this stand with lag distance 15 m and effective range 85.2 m. The spatial pattern of trees was aggregated confirming the positive correlation between trees. It implied that unsuccessful establishment of regeneration and the quality of seedbed resulted in the existing of this spatial structure. Because on one hand there was no tree with DBH<16 cm and on the other hand trees with DBH<40 cm were just observed in rocky places between stones.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geostatistics
  • Kriging
  • Pistacia atlantica
  • Spatial structure
  • Variogram