دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-170 
1. جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده خیبوس

صفحه 1-20

امید اسماعیل زاده؛ حامد اسدی؛ عباس احمدی