تأثیر سیلیکات سدیم بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیرهای کاغذ روزنامه بازیافتی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر درصدهای مختلف سیلیکات سدیم در مرکب‌زدایی شیمیایی کاغذهای روزنامه باطله خمیرشده انجام گرفت. فرآیند مرکب‌زدایی شیمیایی با استفاده از 1 درصد پروکسید هیدروژن، 1 درصد هیدروکسیدسدیم، 3/0 درصد DTPA، ماده فعال‌ساز سطحی 15/0 درصد در درصدهای مختلف 0، 1، 2 و 3 درصد براساس وزن خشک خمیرکاغذ روزنامه باطله انجام شد. نتایج به‌دست آمده از مقایسه ویژگی‌های نوری کاغذهای ساخته شده نشان داد که با افزایش مصرف سیلیکات سدیم تا 2 درصد، روشنی کاغذ (9/50 درصد) بهبودیافته و کم‌ترین مقدار زردی (33/11 درصد) مشاهده شد. افزایش درصد مصرف سیلیکات سدیم از 3-0 درصد تأثیر معنی‌داری را در مقادیر ماتی نشان نداده است. حداکثر ماتی 8/98 درصد با استفاده از 1 درصد سیلیکات سدیم به‌دست آمده است. همچنین نتایج به‌دست آمده از مقایسه ویژگی‌های فیزیکی کاغذهای ساخته شده نشان داد که افزایش مصرف سیلیکات سدیم تا 2 درصد، کاغذهای با بیش‌ترین حجم ویژه 75/2 سانتی‌مترمکعب بر گرم را نتیجه داد. به‌طورکلی نتایج این پژوهش در ارتباط با مرکب‌زدایی شیمیایی کاغذهای روزنامه باطله در درصدهای مختلف سیلیکات سدیم نشان داد که استفاده از 2 درصد سیلیکات سدیم منجر به تولید کاغذهای روشن‌تر، ضخیم‌تر و حجم ویژه بیش‌تر همراه با ماتی مطلوب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sodium Silicate on The Optical and Physical Properties of ONP Deinked Pulp

چکیده [English]

This study was aimed to investigate the effect of different charges of sodium silicate on chemical deinking of old newspaper. Chemical deinking process was accomplished with 1% hydrogen peroxide, 1% sodium hydroxide, 0.3% DTPA and 0.15% surface active agent at different charges of 0, 1, 2 and 3% sodium silicate on the basis of oven dry waste paper. The results of the optical properties of produced paper showed that the brightness of paper improved (50.9%) and the yellowness decreased (11.33%) with increasing of sodium silicate charge to 2%. Increasing of sodium silicate use from 0.3% did not indicate significant effect on opacity values. The highest opacity (98.8%) was achieved by 1% sodium silicate. The results of the physical properties indicated that increasing of sodium silicate use up to 2% resulted the paper with the highest bulk (2.75 cm3/g). Totally, the consequences of this research in relation to chemical deinking of old newspaper at different charges of sodium silicate showed that use of 2% sodium silicate would lead to produce the paper with higher brightness, caliper and bulk along with desirable opacity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical deinking
  • Old newspaper
  • Sodium silicate
  • optical properties
  • Physical properties