بررسی ساختار توده‌های ارس (Juniperus excelsa Beib.) در جنگل کندیرق خلخال

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

ساختار جنگل، یکی از مباحث ضروری در راستای اهداف جنگل‌شناسی نزدیک به طبیعت است. شناخت ساختار جنگل‌های ارس به‌عنوان مهم‌ترین اکوسیستم جنگلی طبیعی کشور با توجه به روند تخریب آن لازم است. در این مطالعه، برای بررسی ساختار توده جنگلی ارس در جنگل حفاظتی کندیرق خلخال یک قطعه 53/49 هکتاری که از تخریب کم‌تری برخوردار بود، انتخاب شد. با روش آماربرداری صد درصد، مشخصه‌های توده جنگلی شامل آمیختگی توده، تعداد در هکتار، ارتفاع کل، قطر برابر سینه، قطر بزرگ و کوچک تاج درختان و درختچه‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین درصد تاج پوشش، سطح مقطع برابر سینه و تعداد در هکتار به‌ترتیب 85/42 درصد، 68/4 مترمربع و 592 اصله در هکتار است. نمودار فراوانی تعداد در طبقات قطری توده نیز نشان‌دهنده توده ناهم‌سال است. به‌طورکلی، توده مورد مطالعه از نظر ساختاری یک توده آمیخته، ناهم‌سال و با تاج پوشش باز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on The Structure of Juniperus excelsa Beib. Stand in Khakhal Protected Forests

چکیده [English]

Structure study of the forest is one of the important subjects of silviculture close to nature. Recognition of Juniper forests as the main structure of natural forest ecosystems, is necessary for the degradation process. In this research, in order to study the structure of natural Juniper stand in protected forest, 49.53 ha of Juniper stand was selected (Khalkhal forests) and 100% inventory was applied. Forest stand characteristics including species mixture, number per hectare, diameter at breast height, total height and crown diameter were measured and analyzed. Results show that the stand is basically uneven-aged and Juniperus excelsa is the dominant species. The mean forest canopy, mean basal area and mean number per hectare are 42.85%, 4.68 m2 and 592, respectively. The stem number frequency of tree in diameter at breast height shows an uneven-aged pattern. Totally, the study of stand in terms of structural is a mixed, unevenaged and open canopy cover stand.