شناسایی و بیماری‌زایی گونه Fusarium oxysporum عامل پژمردگی نهال‌های بلندمازو در منطقه استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

بلندمازو از گونه‌هایی است که زادآوری طبیعی آن به‌دلیل وجود آفات و بیماری‌های مختلفی از جمله قارچ‌ها، با مشکلات فراوانی مواجه است. به‌منظور جداسازی و شناسایی یکی از قارچ‌های همراه بذر عامل پژمردگی‌ و اثبات بیماری‌زایی آن بر روی نهال‌های بلندمازو، در سال 1386 از دو منطقه جنگلی در استان گلستان (جنگل تحقیقاتی لوه و پارک جنگلی گلستان) نمونه‌برداری صورت گرفت. بذرهای جمع‌آوری شده پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم 5/0 درصد، در 4 تکرار روی محیط کشت غذایی سیب‌زمینی- دکستروز- آگار (PDA) کشت گردید (در هر تکرار 25 بذر). با استفاده از خالص‌سازی و خصوصیات اسپور، اندازه و رنگ آن‌ها، قارچ Fusarium oxysporum از روی بذرهای بلندمازو جداسازی و شناسایی شد. فراوانی این قارچ در جنگل تحقیقاتی لوه درصد فراوانی 35 درصد و در پارک جنگلی گلستان درصد فراوانی 19 درصد به‌طور متوسط در هر نمونه به‌دست آمد که این فراوانی در منطقه اول بیش‌تر از منطقه دوم بود. برای انجام آزمون بیماری‌زایی از پرگنه‌ قارچ سوسپانسیون اسپوری با غلظت 106×2 اسپور در هر میلی‌لیتر تهیه شد و اطراف طوقه هر نهال تازه جوانه زده اضافه گردید. سپس اندام‌های نهال بیمار شده مانند ریشه و طوقه بعد از 6 هفته بر روی محیط کشت غذایی PDA قرار داده شد. علایم بیماری بر روی نهال شامل لکه‌های کوچک پژمردگی بر روی برگ‌ها و پوسیدگی ریشه نهال بود. پس از قرار دادن قطعات کوچکی از بافت ریشه بر روی محیط کشت‌های عمومی و اختصاصی، همان گونه فوزاریوم جداسازی شده از روی بذر (Fusarium oxysporum) جدا گردید که نشان‌دهنده بیمارگر بودن این قارچ بر روی نهال‌های بلوط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and pathogenicity of Fusarium oxysporum causal agent of wilt seedling Chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia) in Golestan province

چکیده [English]

Chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia) is the most important species that its regeneration is limited by several problems such us pests and the fungal diseases. In order to isolate and identify the fungi associated with oak seed and pathogenicity of certain fungi on seedling, sampling carried out during 2007 in Loveh forest and Golestan park of Golestan province. Collected seeds then surface sterilized with 0.5% hypochlorite, each section of seed tissue cultured on potato dextrose agar media. After sub-culture and providing of the fungi pure cultures, Fusarium oxysporum isolated and identified by spores characteristics, their size and color with 28, 16, 56, 40 frequency percentages in Loveh forest and 20, 12, 12, 32 frequency percentages in Golestan park. The frequency percent of the fungi in Loveh forest (35) is the higher than Golestan park (19). pathogenicity test, was performed by inoculation of spore suspension (2×106) on collar. The re-isolation of test fungi was attempted after 6 weeks, using PDA. The sections were taken from roots near the stem base. Symptom of disease was including spot wilting on leave and rot root seedling. After the re-isolation, F. oxysporum was identification that is indication this fungi is pathogen on seedling oak.