بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف بهبود ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ به‌دست آمده از کارتن‌های کنگره‌ای کهنه (OCC) در اثر عمل بازیافت کاهش می‌یابد. بنابراین در این مقاله، بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ OCC از طریق تیمار پالایش و نیز استفاده از نشاسته کاتیونی و خمیر الیاف بلند وارداتی بررسی گردید. علاوه‌بر تأثیر مستقل هر یک از این متغیرها، اثر ترکیب پالایش و نشاسته، پالایش و خمیر الیاف بلند و نشاسته و خمیر الیاف بلند نیز ارزیابی گردید. از نشاسته کاتیونی در 3 سطح (5/0، 1 و 5/1) درصد و خمیر الیاف بلند در 3 سطح (5، 10 و 15) درصد به‌صورت اختلاط با خمیر پالایش نشده و پالایش شده استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمارهای پالایش، نشاسته کاتیونی، خمیر الیاف بلند و ترکیب نشاسته و خمیر الیاف بلند به‌طور معنی‌داری باعث بهبود ویژگی‌های مقاومتی خمیر OCC شدند. بالاترین مقاومت‌ها از ترکیب 1 درصد نشاسته کاتیونی و 15 درصد خمیر الیاف بلند به‌دست آمد که در مقایسه با نمونه شاهد، حدود 40 درصد افزایش در شاخص مقاومت به ترکیدن، 40 درصد افزایش در مقاومت به کشش، 30 درصد افزایش در مقاومت به پاره شدن را به همراه داشت. مقاومت به عبور هوا، در تیماری که از 5/1 درصد نشاسته در خمیر پالایش شده استفاده گردید، 45 درصد در مقایسه با شاهد افزایش در برداشت. ‌نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که تیمار ترکیبی پالایش، نشاسته و خمیر الیاف بلند، از نظر بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ OCC، تیمار بهینه‌ای است، اما بسته به کیفیت و نیازمندی مورد نیاز، می‌توان از تیمار پالایش با و یا بدون استفاده از درجه‌های مختلف نشاسته کاتیونی و خمیر الیاف بلند، برای بهبود ویژگی‌های خمیر OCC استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Investigation on Different Methods for Improving Strength Properties of OCC Pulp

چکیده [English]

The pulp strength properties of old corrugated containers (OCC) are reduced as a result of recycling process. So at present paper, improvement of OCC pulp properties was investigated through refining and also using cationic starch and imported unbleached softwood kraft pulp (USKP). In addition to studying the effects of each of above mentioned parameters, the effects of combined treatment of refining + cationic starch, refining + USKP, and cationic starch + USKP were also investigated. Cationic starch at 3 dosing levels (0.5, 1.0 and 1.5%) and USKP at 3 dosing levels
(5, 10 and 15%) were used in admixture with refined and unrefined OCC pulps. The results have shown that treatments such as refining, cationic starch, USKP, and cationic starch + USKP significantly improved the OCC strength properties. The highest strengths were obtained from treatment of 1% cationic starch + 15% USKP, which in comparison with reference sample; about 40% increase in burst and tensile strength, and 30% increase in tear strength were occurred. Air resistant, in treatment where 1.5% cationic starch was used in refined pulp, was increased 45% as compared with the reference sample. The results showed that the optimum treatment, in terms of obtaining highest improvement in OCC pulp properties, was a combined treatment of refining + cationic starch + USKP. However, depending on the required end use quality, OCC pulp can be improved by using refining treatment with or without using different dosages of cationic starch and USKP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refining
  • Cationic Starch
  • Softwood kraft pulp
  • OCC