دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-167