دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-137 
تاثیر کیتوزان بر ویژگی های فیلم میکروفیبریل سلولز (MFC ) مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی

صفحه 109-123

10.22069/jwfst.2023.21101.2009

میثم علی‌آبادی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ الیاس افرا؛ واشینگتون لوئیز استیوز ماگالس؛ گابریل گوتن د لیما