اثر اصلاح تلفیقی گرمایی/فشرده‌سازی بر خواص مکانیکی چوب صنوبر اشباع شده با روغن سویای اپوکسی‌دار

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار، گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار/ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان

چکیده

سابقه و هدف: فشرده‌سازی یک روش اصلاح مکانیکی برای بهبود خواص مکانیکی چوب‌های زراعی تندرشد محسوب می‌شود. یک راهکار متداول برای غلبه بر مشکل بازگشت فشردگی چوب‌های فشرده، اصلاح گرمایی است که افت خواص مکانیکی را به همراه دارد. اصلاح گرمایی با روغن‌های گیاهی عامل‌دار به دلیل واکنش گروه‌های عاملی روغن با گروه‌های هیدروکسیل چوب موجب بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی چوب می‌شود. هدف از تحقیق حاضر، جبران افت خواص مکانیکی ناشی از اصلاح گرمایی، با تلفیق فشرده‌سازی و اصلاح گرمایی در روغن سویای اپوکسی‌دار شده بود.
مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر چوب تندرشد و زراعی صنوبر با روغن سویای خام و اپوکسی‌دار شده اشباع شد و سپس چوب اشباع شده به میزان 30 درصد فشرده شد. چوب فشرده شده حاوی روغن، در آون در دمای 180 درجه سانتی‌گراد به مدت 4 ساعت اصلاح گرمایی شد و خواص مکانیکی چوب‌های فشرده و فشرده نشده اشباع شده با هر دو روغن خام و اپوکسی‌دار شده مورد بررسی مقایسه‌ای قرار گرفت.
یافته‌ها: محاسبه مقادیر جذب روغن سویای خام و اپوکسی در نمونه‌های غیرفشرده و فشرده نشان داد در نمونه فشرده نشده روغن اپوکسی به دلیل قطبیت بیشتر و قابلیت نفوذ به دیواره سلولی از جذب تقریبا دو برابری نسبت به روغن خام برخوردار بود. فشرده‌سازی منجر به خروج قابل ملاحظه روغن در هر دو سطح گردید که باز هم روغن اپوکسی‌دار شده در نمونه فشرده از جذب بیشتری برخوردار بود. نتایج خواص مکانیکی نشان داد اصلاح گرمایی در نمونه فشرده اشباع شده با روغن خام و اپوکسی‌دار شده به ترتیب به افت 97 و 7 درصدی مقاومت خمشی منجر شد. اصلاح گرمایی در نمونه فشرده اشباع شده با روغن خام و اپوکسی‌دار شده به ترتیب موجب کاهش 96 درصدی و 20 درصدی سختی نسبت به نمونه‌های اصلاح گرمایی نشده گردید. اصلاح گرمایی در نمونه فشرده اشباع شده با روغن اپوکسی‌دار شده، موجب کاهش انعطاف‌پذیری و کاهش مقاومت به ضربه گردید.
نتیجه‌گیری: اشباع چوب با روغن اپوکسی‌دار شده به دلیل قابلیت نفوذ به دیواره موجب افت قابل ملاحظه مقاومت خمشی و سختی گردید ولی فشرده‌سازی موجب افزایش این مقاومت‌ها گردید. اصلاح گرمایی پس از فشرده‌سازی در نمونه‌هایی که با روغن اپوکسی‌دار شده اشباع شده بودند موجب افت کمتر مقاومت خمشی و سختی، در مقایسه با نمونه‌های اشباع شده با روغن خام شد؛ که البته این اثر در مورد مقاومت به ضربه مشهود نبود. به طور کلی می‌توان روش اصلاح گرمایی در روغن اپوکسی‌دار شده را به عنوان روشی موثر برای کاهش بازگشت فشردگی وجذب آب چوب‌های فشرده، که به افت کمتر مقاومت‌های مکانیکی می‌انجامد، توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Combined Heat Treatment/Densification on Mechanical Properties of Poplar Wood Impregnated with epoxidized soybean oil

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghasemi 1
  • Forough Dastorian 2
  • Raoufeh Abedini 3
  • Seyed Mojtaba Amininasab 4
1 M.Sc. Student, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Dep. Of Wood & Cellulosic Products Engineering
2 Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Assistant professor/ Sari agriculture and natural resources university
4 Associated Professor, Kordestan University, Dep. Of Chemistry
چکیده [English]

Background and objectives: Densification is a mechanical modifying method to improve the mechanical properties of cultivated fast growing woods. A prevalent approach to overcome the set recovery obstacle of densified wood is heat treatment which causes decrease of mechanical properties. Heat treatment with plant functionalized oil, due to reaction of functional groups of oil with hydroxyl groups of wood, leads to an improvement of physical and mechanical properties of wood. The objective of the present research was to compensate the loss of mechanical properties through combination of densification and heat treatment in epoxidized soybean oil.
Materials and methods: In the present study, fast grown poplar wood was impregnated with raw and epoxidized soybean oil and then densified to a compression set of 30 percent. The epoxidized oil impregnated/ densified wood samples were heat treated in an oven at 180 oC for four hours and the mechanical properties of both densified and non-densified samples, impregnated with the raw and epoxidized oil were investigated comparatively.
Results: calculation of oil uptake values of raw and epoxidized soybean oil in densified and non-densified samples showed that in non-densified sample, epoxidized oil had nearly twofold uptake compared to the raw one, because of its higher polarity and higher penetrating ability. Densification led to a considerable removal of oil in both level; however epoxidized oil in densified sample had higher uptake compared to the raw one. Results of mechanical properties showed heat treatment in raw and epoxidized oil caused a 97 and 7 percent loss of flexural strength respectively. Heat treatment of densified wood with raw and epoxidized oil cause a 96 and 20 percent decrease in hardness values compared to the non-heat treated ones. Heat treating of densified wood in epoxidized oil medium led to a decrease of flexibility and impact strength as well.
Conclusion: Wood impregnation with epoxidized oil, because of its permeation into the cell wall, led to a considerable decrease of flexural strength and hardness; however densification further increased these strengths. Heat treatment of epoxidized impregnated samples after densification led to a lower decrease of flexural strength and hardness, as compared to raw oil impregnated samples, however this effect was not observed for impact strength. Generally, heat treatment in epoxidized soy bean oil could be recommended as an effective method for decreasing the spring back and water absorption of densified wood which led to a lower reduction of mechanical strength as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivated wood
  • Flexural strength
  • Impact strength
  • Densification