دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 156-1 
مقایسه عناصر غذایی برگ و خاک بلوط ایرانی در رویشگاه طبیعی و جنگل‌کاری شده

صفحه 107-123

10.22069/jwfst.2023.20921.1999

مهناز کرمیان؛ جواد میرزایی؛ مهدی حیدری؛ یحیی کوچ؛ مجید میراب بالو