تأثیر شدت های مختلف شاخه‎ زنی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh. ) بر زادآوری و رویش توده

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

2 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

4 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

سابقه و هدف: مانگروها، یکی از پوشش‎های مهم و اثرگذار بوم‎سازگان ماندابی هستند که همیشه‌سبز و مقاوم به شوری بوده و در پهنه‎های جزرومدی نواحی گرمسیری و نیمه‎گرمسیری رویش می‎کنند، به‎طوری‎که به شرایط شوری زیاد، باد، محیط غیرهوازی خاک و جزرومدهای با ارتفاع زیاد سازگار شده‌اند. باوجود خدمات محیط‌زیستی فراوان، این جنگل‎ها از بوم‎سازگان‎های در حال تهدید در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری محسوب می‎شوند که نسبت به فعالیت‎های بشری و تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب‎پذیر بوده و در معرض تهدید هستند. در طول سالیان اخیر، تخریب زیستگاه‎های مانگرو درنتیجه توسعه سواحل، آلودگی، آبزی‎پروری، قطع و بهره‌برداری و تهیه سوخت، با شدت بیشتری انجام گرفته و منجر به کاهش شدید مساحت جنگل‎های مانگرو شده است. یکی از مهم‎ترین تهدیدهای انسانی در جنگل‎های مانگروی استان هرمزگان، شاخه‎زنی حرا (Avicennia marina) توسط افراد بومی به‎منظور تعلیف دام است. درصد اهمیت شاخه‎زنی در هرمزگان نسبت به سایر تهدیدها بسیار بیشتر است، بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شدت‎های مختلف شاخه‎زنی بر ویژگی‎های زایشی و رویش توده جنگلی می‎باشد.
مواد و روش‎ها: محل اجرای طرح (منطقه‎ای به طول 180 متر در امتداد ساحل و طول جنگل مانگرو، در امتداد بالاترین و پائین‌ترین سطح جزرومد) بود. این طرح در قالب آماری کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 10 تکرار در قطعات نمونه به‎طول 40 و عرض 25 متر در امتداد شیب اراضی ساحلی انجام شد. در هر قطعه نمونه و در امتداد قطر آن، 10 درخت حرا که قطر تاج آن بیشتر از 2 متر بود، انتخاب شد و تیمارهای شاخه‏زنی با درصدهای (صفر، 10، 20 و 30 درصد) بر روی آنها اجرا شد (40 درخت). قابل ذکر است که قطر در ارتفاع 30 سانتی‎متر و ارتفاع درختان نمونه، وضعیت زادآوری اطراف درختان نمونه، قطر و ارتفاع درختان اطراف، پیش از شاخه‎زنی و 5 سال پس از شاخه‎زنی، اندازه‎گیری شد و با استفاده از تجزیه واریانس یک‎طرفه مقایسه شد.
یافته‎ها: نتایج نشان داد میزان رشد ارتفاعی و قطری درختان نمونه، در تیمار شاهد با مقادیر 45/0 متر و 37/2 سامتی‎متر بیشترین مقدار را داشت و به‎طور معنی‎داری بیشتر از تیمارهای 20 (23/0 متر و 94/0 سانتی‎متر) و 30 درصد (17/0 متر و 52/0 سانتی‎متر) بود. همچنین، مقدار زادآوری در اطراف درختان نمونه با انجام شاخه‎زنی کاهش معنی‎داری داشت. زادآوری در تیمار شاهد با مقدار 093/0 اصله نهال در متر مربع، بیشترین مقدار را داشت، در حالی‎که در تیمار شاخه‎زنی 30 درصد، کمترین مقدار (031/0 اصله نهال در متر مربع) مشاهده شد. قابل ذکر است به‎ترتیب تعداد صفر، 3، 5 و 8 نونهال خشکیده ≤ 5 سانتی‎متر، در طول 5 سال، درتیمارهای شاهد، 10، 20 و 30 درصد شاخه‎زنی مشاهده شد. در بررسی اثر شاخه‎زنی بر رویش درختان اطراف درخت نمونه، اثر معنی‎داری ‎مشاهده نشد.
نتیجه‎گیری: درمجموع، نتایج پژوهش پیش‌رو نشان داد درختان حرا، بسیار حساس به دخالت انسانی و شاخه‎زنی بوده و به‎شدت واکنش نشان می‎دهند. این واکنش به‎صورت کاهش ویژگی‎های رویشی و تولید نهال در اطراف درختان شاخه‎زنی‎شده، در عرصه رویشگاه نمایان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of different cutting intensities of mangrove grey trees (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) on the reproduction and the growth of stand

نویسندگان [English]

  • maryam moslehi 1
  • Akram Ahmadi 2
  • Mahmood Abadeh 3
  • Abdulhamid Hajbi 4
2 Research Division of Natural Resources, Golestan. Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran
3 Agriculture and Natural Resources Research and Education center of Hormozgan, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran
4 Research Assistant Professor, Natural Resources Research Department, Hormozgan Province Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Background and Objectives: Mangroves are one of the most important and effective cover of mandabi ecosystems, which are evergreen and resistant to salinity and grow in the coastal areas of tropical and subtropical regions, so that they can adapt to the conditions like high salinity, wind, anaerobic soil environment and tides with high height. Despite the many environmental services, these forests are considered as threatened ecosystems in tropical and subtropical regions, which are very vulnerable to human activities and climate changes and are exposed to a threat. During the recent centuries, the destruction of mangrove habitats as a result of coastal development, pollution, aquaculture, logging and exploitation and fuel supply has been done more intensively and has led to a drastic reduction in the area of the mangrove ecosystem. One of the most important human threats in the mangrove forests of Hormozgan province is especially the cutting of mangroves by local people in order to raise livestock. The percentage of importance of cutting in Hormozgan is much higher than other threats, so the purpose of this research is to investigate the effect of different intensities of cutting on the reproductive and growth characteristics of forest stand.
Materials and methods: The location of the project was (an area 180 meters long along the coast and the length of the mangrove forest, along the highest and lowest tide levels). This design was carried out in a completely randomized design with 4 treatments and 10 replications in plots 40 meters long and 25 meters wide along the slope of coastal lands. In each plot along its diameter, 10 mangrove trees whose crown diameter was more than 2 meters were selected and cutting treatments with percentages (zero, 10, 20 and 30%) were implemented on the sample trees (40 sample trees). It is worth mentioning that the diameter at a height of 30 cm and the height of the sample trees, the reproduction status around the sample trees, the diameter and height of the surrounding trees, the sample trees before cutting and 5 years after cutting were measured and it was compared using one-way analysis of variance.
Results: The results showed that the height and diameter growth rate of the sample trees was the highest in the control treatment with values of 0.45 meters and 2.37 centimeters, and significantly more than the 20% treatment (0.23 meters and 0.94 cm) and 30% treatment (0.17 meters and 0.52 cm). Also, the reproduction rate around the sample trees was significantly reduced by cutting. The reproduction rate was the highest in the control treatment with 0.093 seedlings per square meter, while the lowest value (0.031 seedlings per square meter) was observed in the 30% cutting treatment. It is worth mentioning that 10, 20 and 30% cutting was observed in the control treatments, respectively, with the number of 0, 3, 5 and 8 diebacked seedlings≤ 5 cm, during 5 years. In examining the effect of cutting on the growth of trees around the sample tree, no significant effect was observed.
Conclusion: Overall, the results of this research showed that grey mangrove trees are very sensitive to human intervention and cutting and react strongly. This reaction was shown in the field of the habitat in the form of a decrease in vegetative characteristics and seedling production around the cut trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mangrove
  • Vegetative characteristics
  • Khamir Port
  • Hormozgan