نویسنده = شعبان شتایی جویباری
تعداد مقالات: 19
شناسایی مؤثرترین متغیرهای آب و هوایی ورودی سامانه هشدار آتش‌سوزی جنگل کانادا

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 101-118

10.22069/jwfst.2022.19217.1930

محمد امین اسحاقی؛ شعبان شتایی جویباری؛ خلیل قربانی


برآورد تغییرات مکانی ضخامت لاشبرگ در سری یک و دو توده‌های جنگلی طبیعی و دست کاشت عرب داغ گلستان

دوره 27، شماره 3، آذر 1399، صفحه 109-130

10.22069/jwfst.2020.18170.1878

علی مستوری؛ شعبان شتایی جویباری؛ محمدهادی معیری؛ خسرو ثاقب طالبی


وضعیت کمی فضای سبز درختی مناطق شهری مشهد و بررسی امکان توسعه آن با روش WLC و GIS

دوره 23، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 195-217

10.22069/jwfst.2016.2916

علی فکور؛ شعبان شتایی جویباری؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ ابوطالب صالح نسب


بررسی عملکرد اقتصادی روش‌های سنتی حمل و نقل چوب در مزارع بید و صنوبر (مطالعه‌موردی: استان ‏کردستان)‏

دوره 22، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 103-122

محسن مصطفی؛ آیدین پارساخو؛ شعبان شتایی جویباری؛ مجید لطفعیان؛ نیشتمان حاتمی


پهنه بندی خطر آتش سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-16

طیبه میردیلمی؛ شعبان شتایی جویباری؛ محمدرضا کاووسی


مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده‌های طبیعی مدیریت شده و نشده (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 65-83

جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ منوچهر نمیرانیان


ارتباط پوسیدگی درختان با قارچ‌های چوب‌زی و برخی از عوامل رویشگاهی در جنگل شصت‌کلاته گرگان

دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 167-181

محمد رستمیان؛ محمدرضا کاوسی؛ شعبان شتایی؛ علی اکبر محمدعلیپور ملکشاه