مقایسه مشخصه‌های کمی و کیفی ساختار توده‌های مدیریت‌شده و مدیریت نشده (مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه و طرح جنگلداری خان دوشان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه مقایسه مشخصه‌های کمی و کیفی ساختار توده‌های مدیریت‌شده (طرح جنگلداری لوه) و مدیریت نشده (طرح جنگلداری خاندوشان) در شهرستان گالیکش، استان گلستان می‌باشد.
مواد و روش‌ها: نمونه‌برداری به روش منظم تصادفی با قطعات نمونه دایره‌ای در منطقه موردمطالعه پیاده گردید و در هر قطعه‌نمونه اطلاعات نوع گونه، قطر برابرسینه، ارتفاع و درجه کیفی تنه تمام درختان با قطر برابرسینه بیشتر از 5/12 سانتیمتر و زادآوری اندازه‌گیری و ثبت شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین دو توده مدیریت‌شده و مدیریت نشده ازنظر تعداد، رویه‌زمینی و حجم سرپا درختان در هکتار تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال 99 درصد بین دو توده وجود دارد. تعداد درختان در هکتار در توده مدیریت‌شده نسبت به توده مدیریت نشده بیشتر است ولی رویه‌زمینی و حجم سرپا در هکتار در توده مدیریت نشده بیشتر از توده مدیریت‌شده می‌باشد. ازنظر تعداد، رویه زمینی و حجم سرپا درختان در هکتار بر اساس درجات کیفی تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال 95 درصد بین دو توده وجود ندارد ولی میزان درختان سالم و درختان درجه کیفی 1 و 2 در توده مدیریت‌شده بیشتر از توده مدیریت نشده است. شاخص‌های تنوع گونه‌ای درختی در توده مدیریت‌شده بیشتر و شاخص‌های یکنواختی در توده مدیریت نشده بیشتر می‌باشد. نتایج نشان داد که بین دو توده مدیریت‌شده و مدیریت نشده ازنظر تجدید حیات تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال 95 درصد بین دو توده وجود ندارد ولی تجدید حیات توده مدیریت‌شده بیشتر از توده مدیریت نشده می‌باشد.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که توده‌های مدیریت‌شده در اکثر موارد ازنظر مشخصه‌های کمی و کیفی ساختار، ترکیب و تنوع توده دارای شرایط بهتری به دلیل اجرای طرح جنگلداری داشته‌اند و این امر نشان از اثربخشی مدیریت طرح‌های جنگلداری بر حفظ و بهبود ساختار، ترکیب و تنوع توده‌های جنگلی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که توده‌های مدیریت‌شده در اکثر موارد ازنظر مشخصه‌های کمی و کیفی ساختار، ترکیب و تنوع توده دارای شرایط بهتری به دلیل اجرای طرح جنگلداری داشته‌اند و این امر نشان از اثربخشی مدیریت طرح‌های جنگلداری بر حفظ و بهبود ساختار، ترکیب و تنوع توده‌های جنگلی می‌باشد.نتیجه‌گیری: به‌طورکلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که توده‌های مدیریت‌شده در اکثر موارد ازنظر مشخصه‌های کمی و کیفی ساختار، ترکیب و تنوع توده دارای شرایط بهتری به دلیل اجرای طرح جنگلداری داشته‌اند و این امر نشان از اثربخشی مدیریت طرح‌های جنگلداری بر حفظ و بهبود ساختار، ترکیب و تنوع توده‌های جنگلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Quantitative and Qualitative Characteristics of Forest Stands Structure in Managed and Unmanaged Forest Stands (Case Study: Loveh Forestes and Khandushan Forests Plans)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Barzin 1
  • Jahangir Mohammadi 2
  • Shaban Shataee 2
  • Seyyed Hashem Mosavinejad 3
1 M.Sc. Graduated, Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,
چکیده [English]

Background and objectives: The aim of this study is to compare quantitative and qualitative characteristics of forest structure in managed forest stands (Loveh forestry plan) with unmanaged forest stands (Khandushan forestry plan).
Materials and methods: The sample plots were collected in a systematic random sampling design in unmanaged and managed forest stands. In each plot, we record species and their diameters, height and grade quality for all trees with a diameter at breast height (D.B.H.) greater than or equal to ≥12.5 cm. Statistical Analysis was used to determine differences in structural characteristics, tree species diversity and regeneration between two forest stands. According to results differences in tree density, basal area and stand volume between managed and unmanaged forest stands was found significantly in 99% probability level.
Results: Tree density (ha) in managed stand is more than unmanaged stand whereas basal area and stand volume had a higher value in unmanaged stand. There is no significant differences (p >95%) in tree density, basal area and stand volume based on grade quality in two forest stands, but the number of healthy, 1and 2 grade quality trees in managed stand are more than unmanaged stands. Additionally, in both stands, two Carpinus – Querco and Querco-Carpinus forest types are as the dominant types and two specie European hornbeam (Carpinus betulus L.) and Oak (Quercus castanifolia C.A.Mey) have the highest abundance respectively. The diversity indices of trees in managed stand are greater than natural stand but evenness indices in unmanaged stands are greater than managed stands. The results indicated that natural regeneration of two stands have no significant differences in 95% probability but regeneration in managed stands is more desirable than unmanaged stands.
Conclusion: Generally, our findings showed that the managed forest stands had a desirable conditions in terms of quantitative and qualitative characteristics of forests structure, stand composition and diversity for forestry plan management. It seems forestry plan management improve structure, composition and diversity of forest stands.
Conclusion: Generally, our findings showed that the managed forest stands had a desirable conditions in terms of quantitative and qualitative characteristics of forests structure, stand composition and diversity for forestry plan management. It seems forestry plan management improve structure, composition and diversity of forest stands.
Conclusion: Generally, our findings showed that the managed forest stands had a desirable conditions in terms of quantitative and qualitative characteristics of forests structure, stand composition and diversity for forestry plan management. It seems forestry plan management improve structure, composition and diversity of forest stands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • managed and unmanaged forest stands
  • quantitative and qualitative characteristics of forests structure
  • tree species diversity
  • regeneration
  • Loveh and Khandushan forestry plan
1. Amiri M. 2008. Comparison of condition (quantity and quality) and structure of natural and
managed stands of Oak (Quercus castaneifolia) in Loveh forest. M.Sc. thesis, Gorgan
university of Agricultural Sciences and Natural Recourses, 72p.
2. Angres, V.A., Messier, Ch., Beaaudet, M., and Leduc, A. 2005. Comparing composion and
structure in old– growth and harvested (selection and diameter limit cuts) northern hardwood
stands in Quebec. Forest Ecology and Management. 217: 1.275-293.
3. Anissi, I., Kia – Daliri, H., akhavan, R., and Babaei Kafaki, S. 2010. Impact of management
on quantitative and qualitative characteristics of forest in comparison to unmanaged forest
(case study: Golband region). Iranian Journal of Forest and Poplar Research., 17: 4.615-626.
(In Persian)
4. Asadi Atoei, E. 1999. Investigation and evaluation of implementation of Shelter wood
system in Makarud forestry plan. P Proceedings of National Conference of northern forests
and sustainable development, Ramsar, 229-269. (In Persian)
5. Boninoa, E.E., and Araujob, P. 2005. Structural differences between a primary and a
secondary forest in the Argentine Dry Chaaco and management implications. Forest Ecology
and Management. 206: 1.407-412.
6. Chauhan, D.S., Dhanai, C.S., Singh, B., Chauhan, S., Todaria N.P., and Khalid, M.A. 2008.
Regeneration and tree diversity in natural and planted forests in a Terai- Bhabhar forest in
Katarniaghat Wildlife Sanctuary, India. Tropical Ecology. 49: 1. 53-67.
7. Doctor Bahramnia Forestry Plan district one, 2008. Forest Science Faculty, Gorgan
university of Agricultural Sciences and Natural Recourses, 478p. (In Persian)
8. Hasanzad Navrodi, I., Seyyedi, N., and Seifolahian, R. 2009. Evaluation of quantitative
forests stands changes during a period of forest management plan (case study: Jabe sara
district-Guilan). Iranian Journal of Forest. 1: 4.301-311. (In Persian)
9. Kabiri Koupaei, K., Marvie Mohadjer, M.R., Zahedi Amir, GH., Namiranian, M., and
Etemad, V. 2009. A comparison on the quantitative and qualitative morphological
characteristics of beech (Fagus orientalis Lipsky) in a pure and mixed stand (Gorazbon
district, North of Iran). Iranian Journal of Forest and Poplar Research. 17: 3.422-435. (In
Persian)
10. Khandoshan Plan, 1997. Forests, Range and Watershed Management Organization, 234p
11. Loveh Plan district 1, 2014, Forests, Range and Watershed Management Organization, 432p.
12. Loveh Plan district 3, 2014. Forests, Range and Watershed Management Organization, 562p.
13. Mohajer, N., and Mirkazemi, S. 2012. Investigation on qualitative and qualitative
characteristics and succession of oriental beech natural stands in vatan forest (Golestan).
Gorgan, Journal of Wood and Forest Science and Technology. 19: 2. 43-58. (In Persian)
14. Mohammadi, J., Shataee, Sh., Habashi, H., and Amiri, M. 2008. The effect of shelter wood
logging on the diversity of tree species in the Loveh's Forest, Gorgan. Iranian Journal of
Forest and Popular Research. 16: 2.241−250. (In Persian)
15. Mohammadi, J., Shataee, Sh., Namiranian, M. 2014. Comparison of quantitative and
qualitative characteristics of forests structure in natural managed and unmanaged forest
stands (Case study: Shast Kalate forests of Gorgan). Gorgan, Journal of Wood and Forest
Science and Technology. 21: 1.65-83. (In Persian)
16. Nicholas, J.B., Oliver, L.P., Robert, C.O., Keith, C.H. 2008. Impacts of selective logging on
tree diversity across a rainforest landscape: the importance of spatial scale. Landscape
Ecology., 23: 1.915–929.
17. Nouri, Z., Feghhi, J., Zahedi Amiri, Gh., and Rahmani, R. 2011. Estimation of species
diversity in forest different stories (case study: Patom district of Kheyrud forest). Journal of
Natural Environmental. 63: 4.399-407. (In Persian)
18. Pilehvar, B., Makhdoom, M.F., Namiranian, M., and Jalili, A. 2002. Measuring woody plant
diversity “Vaz” forest by using Whittaker multi-scale plots modified for Northern forest of
Iran. Pajouhesh-va-sazandegi in Natural Resources. 53: 1.41−45. (In Persian)
19. Rutten, G., Ensslin, A., Hemp, A., and Fischer, M. 2015. Forest structure and composition of
previously selectively logged and non-logged montane forests at Mt. Kilimanjaro. Forest
Ecology and Management. 337: 1.61–66.
20. Shataee Jouibary, Sh. 2003. Survey Possibility Forest type Map Using Satellite Data the
Case Study nowshahr Khairoud kenar. Forestry Ph.D. Thesis. Natural Resource Faculty of
Tehran University, 155p.
21. Sitzia, T., Trentanovi, G., Dainese, M., Gobbo, G., Lingua, E., and Sommacal, M. 2012.
Stand structure and plant species diversity in managed and abandoned silver fir mature
woodlands. Forest Ecology and Management, 270: 1.232-238.
22. Taghipour, N. 2009. Review and compare the regeneration and standing volume of natural
and managed beech (Fagus orientalis Lipsky) Stand (Case study: District one, Shastkalate
forest, Gorgan). M.Sc. thesis, Gorgan university of Agricultural Sciences and Natural
Recourses, 84p.
23. Zobeiri, M. 2002. Forest Biometry. Tehran University Press, 411p. (In Persian)