دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، مهر 1401 
بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ سودا-آنتراکینون تولید شده از ترجین (Saccharum ravennae )

صفحه 35-51

10.22069/jwfst.2022.20741.1989

حمیدرضا مهری ایرائی؛ الیاس افرا؛ محمدهادی آریایی منفرد؛ حسین مهدوی؛ حسن صادقی فر


تغییرات ریخت‌شناسی برگ گونه های راش، ممرز و بلندمازو در گرادیان ارتفاع از سطح دریا

صفحه 113-133

10.22069/jwfst.2022.19835.1958

محمد علی طالبی؛ داوود آزادفر؛ محمدرضا کاوسی؛ حمید جلیلوند؛ مهدی مفتاح؛ زهره سعیدی