دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-140 
مقایسه تنوع پوشش علفی و زادآوری در توده‌های خالص و آمیخته راش و ممرز

صفحه 123-140

10.22069/jwfst.2022.19773.1964

آتنا کیانمهر؛ محمد حجتی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ حمید جلیلوند؛ وحیده بهرامی