دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-191 
برآورد زی توده چوبی اندام های هوایی کلن های صنوبر با استفاده از روابط آلومتریک

صفحه 97-108

10.22069/jwfst.2018.14826.1738

محسن یوسفوند مفرد؛ جواد سوسنی؛ رضا اخوان؛ کامبیز ابراری واجاری؛ ایمان سپهوند؛ فزهاد جهانپور