دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-134 
بررسی ترکیب فورفورال-اوره برای بهبود ویژگی‌های فیزیکی مکانیکی چوب توس

صفحه 117-134

10.22069/jwfst.2018.15280.1758

داود افهامی سیسی؛ مرضیه شریفات؛ ماری-فرانس تونون؛ اصغر طارمیان؛ مهدی جنوبی