موضوعات = ژنتیک جنگل
بهینه‌سازی اثر امواج فراصوت بر تولید گانودریک اسید در Ganoderma adspersum با روش سطح پاسخ

دوره 30، شماره 2، تیر 1402، صفحه 15-37

10.22069/jwfst.2023.21245.2016

منصوره آقاسی‌زاده شعرباف؛ وحیده پیام نور؛ محمدرضا کاوسی؛ جواد اصیلی


بررسی اثر انواع محیط کشت بر ریزازدیادی سرو کهنسال ابرکوه (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis )

دوره 25، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 19-34

10.22069/jwfst.2019.15248.1756

الهه زمانی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آباد


بررسی ریشه‌زائی دورگ های بین گونه‌ای صنوبر (Populus alba x P. euphratica) از طریق کشت مریستم

دوره 24، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 49-58

10.22069/jwfst.2017.11589.1609

حسین میرزایی ندوشن؛ صدف خسروان؛ عباس قمری زارع؛ محمد علی ابراهیمی


اثر نوع هورمون و بستر پایه بر پرآوری و ریشه‌زایی گیاه دارویی قره‌قات (Ribes khorasanicum)

دوره 23، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-22

10.22069/jwfst.2016.3168

هادی درودی؛ مسلم اکبری نیا؛ عباس صفرنژاد؛ سید محسن حسینی؛ محمد حاجیان شهری


تنوع خصوصیات روزنه برگ راش شرقی در جنگلهای هیرکانی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 167-184

زهره سعیدی؛ داود آزادفر؛ خسرو ثاقب طالبی


بررسی سطوح پلوئیدی در گونهها و هیبریدهای بین گونهای گردو با روش فلوسیتومتری

دوره 21، شماره 3، آذر 1393، صفحه 183-194

مریم مسی مند؛ وحیده پیام نور؛ داراب حسنی؛ محمد جعفر آقایی


ارزیابی مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل اولیه رشد

دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 59-75

سیده سامره هاشمی؛ وحیده پیام نور؛ علیرضا علی عرب؛ علی جعفری مفیدابادی


باززایی مستقیم توس Betula litwinowii از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه تک‌گره

دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 183-192

جمیله نظری؛ وحیده پیام نور؛ مهدی علیزاده؛ کمال قاسمی بزدی