بازگشت و بازجذب عناصر تغذیه ای در گونه پلت (Acer velutinum Boiss) در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: حوزه ناو اسالم)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم جنگل، دانشگاه

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم جنگل، دانشگاه گیلان

چکیده

در این پژوهش بازگشت و بازجذب مهم‌ترین عناصر تغذیه‌ای در درختان پلت در برخی از پارسل‌های سری یک حوزه 7 ناو اسالم که یکی از مناطق استقرار و پراکنش وسیع و مناسب گونه پلت در جنگل‌های شمال کشور است، مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور در داخل قطعات نمونه‌ای که به‌صورت تصادفی در رویشگاه این گونه پیاده شدند نمونه‌های خاک، برگ سبز و برگ خزان جمع‌آوری شد. این نمونه‌ها پس از جمع‌آوری و آماده شدن به آزمایشگاه منتقل و در خصوص هر یک از نمونه‌های خاک و برگ، درصد کربن آلی، نیتروژن کل، کلسیم و منیزیوم محلول و فسفر قابل جذب اندازه‌گیری شدند. نتایج بررسی‌های آماری نشان داد که بین تمامی عوامل اندازه‌گیری شده در خاک، برگ سبز و برگ خزان اختلاف معنی‌داری مشاهده می‌شود. درصد کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل‌جذب در برگ سبز پلت بیش‌تر از مقدار آن در برگ خزان است و در واقع بیش‌تر بازجذب شده‌اند، در حالی‌که عناصر کلسیم و منیزیوم بیش‌تر بازگشت داشته و مقدار بیش‌تری را در برگ‌‌های خزان نشان دادند. نوع عناصر غذایی بازجذب شده و بازگشت داده شده بیانگر نیاز بالای این درخت به عناصر تغذیه‌ای اصلی است و در مقابل پلت نیز با توجه به کیفیت لاش‌برگ خود نقش مثبتی در افزایش حاصل‌خیزی خاک رویشگاه می‌تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nutrient return and nutrient retranslocation in Acer velutinum Boiss in Caspian forest (Case study: Nav/Asalem)

نویسندگان [English]

  • Ali Salehi 1
  • Ali Pavand Dro 2
1
2
چکیده [English]

In this research nutrient return and nutrient retranslocation in Acer velutinum in some parcels of district 1 from watershed number 7 where, Acer velutinum show preferred establishment and distribution, were investigated. In each sampling plots, taken randomly in appropriate sites of Acer velutinum, soil samples, fresh and senescent leaves were taken and then C, N, Ca, Mg and P were analyzed. The statistical analysis showed that all of the variables amongst the soil, the fresh and senescent leave have significant differences. The amount of C, N and P was higher in fresh leaf compare with senescent leaves and in fact they retransloct more, whereas Ca and Mg were returned more by litter to the soil. Apart from N and Ca the process of nutrient in the soil was similar to what has happened in the leaves. The type of nutrient return and nutrient retranslocation suggests the higher require of Acer velutinum to nutrient elements. On the other hand, the quality of the leaves of Acer velutinum also is a positive role in increasing soil fertility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Acer velutinum"
  • "Nutrient return"
  • "Nutrient retranslocation"
  • "Soil properties"