دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-178 
تأثیر عوامل فیزیوگرافیکی بر میزان شاخص سطح برگ در جنگل‌های پهن‌برگ استان گلستان

صفحه 95-120

10.22069/jwfst.2024.22089.2054

سیده زهرا سید موسوی؛ جهانگیر محمدی؛ روشنک درویش زاده؛ شعبان شتایی جویباری؛ رامین رحمانی؛ خلیل قربانی