تهیه و ارزیابی آیروژل نانو سلولزی کندسوز شده با سدیم بی کربنات

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرآورده‌های چندسازه چوب، ،گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 استادیار، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 دانشیار، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

4 استادیار، گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: آیروژل‌های نانوسلولزی مواد جامد، متخلخل و با اندازه‌ منافذ نانومتری هستند که از جایگزینی مایع (هیدروژل) با گاز تشکیل شده‌اند. تهیه‌ی آیروژل‌های نانوسلولزی شامل دو مرحله اصلی تهیه هیدروژل از یک محلول و حذف حلال از طریق تصعید به روش خشک‌کردن انجمادی یا فوق بحرانی با تبادل حلال انجام می‌شود. این مواد به واسطه‌ی ویژگی‌های مطلوب نظیر دانسیته فوق سبک، ساختار متخلخل، زیست ‌تخریب‌پذیر و دوست‌دار محیط زیست بودن، طیف کاربردی گسترده‌ای در صنایع مختلف از جمله پزشکی، دارویی، نظامی، دفاعی و ... دارند. به رغم مزایای فوق، دارای معایبی همچون قابلیت اشتعال‌‌ در معرض حرارت یا آتش نیز هستند که کاربرد آن‌ها را در بسیاری از موارد محدود می‌کند. بنابراین اصلاح نانوالیاف سلولزی با مواد کندسوزکننده امری ضروری به نظر می‌رسد.
مواد و روش‌ها:
برای تولید آیروژل‌های نانوسلولز، ژل نانوسلولز با غلظت 2 درصد وزنی، از شرکت نانونوین ‌پلیمر تهیه شد. به منظور کندسوز کردن آیروژل‌های نانوسلولزی، سدیم‌بی‌کربنات‌ به میزان 20 درصد وزن خشک ژل نانوسلولز، به آن افزوده شد. سوسپانسیون حاصل به مدت 30 دقیقه، روی همزن مغناطیسی با سرعت 1200 دور‌ در دقیقه قرار گرفت تا هیدروژل یکنواختی تشکیل شود. سپس هیدروژل‌های نانو سلولز شاهد (CNF) و تیمار شده با سدیم‌بی‌کربنات‌ (CNF+SBC) در قالب‌های مسی ریخته شد و به مدت 24 ساعت در یخچال با دمای 2 درجه سانتی‌گراد قرار گرفت. پس از آن، قالب‌ها از یخچال خارج و جهت انجماد سریع، مستقیما به حمام نیتروژن مایع منتقل شدند. بلافاصله قالب-های موردنظر به مدت 48 ساعت، در دستگاه خشک‌کن انجمادی قرار گرفته و آیروژل نانوسلولزی شاهد و تیمار‌شده با سدیم‌بی‌کربنات‌ تهیه شدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از طیف FTIR، حضور سدیم‌بی‌کربنات در ساختار آیروژل‌های کندسوز شده را تایید کرد. همچنین، بر اساس مشاهدات SEM و BET، مشخص شد که این ماده در آیروژل نانوسلولزی موجب کاهش تخلخل و مساحت سطح ویژه گردید. در بررسی ویژگی‌های حرارتی آیروژل‌ها گزارش شد که آیروژل‌های نانوسلولزی شاهد پایداری حرارتی کمتری نسبت به آیروژل‌های نانو سلولزی کندسوز داشتند و باقیمانده نمونه‌های تیمار شده حدود 30 درصد بیشتر از آیروژل‌های نانوسلولزی شاهد بود. آزمون اشتعال‌پذیری نیز صحت این ادعا را تایید کرد و حضور دی‌اکسید‌کربن با محدود کردن اکسیژن مورد نیاز در حین فرآیند اشتعال محدود، از سوختن بیشتر آیروژل جلوگیری کرد. ساختار بلوری سلولز در آیروژل‌های نانو سلولزی حاوی سدیم‌بی‌کربنات نسبت به شاهد، بدون تغییر باقی ماند و مقاومت و مدول فشاری آیروژل تیمار شده به دلیل کاهش درجه بسپارش، نسبت به آیروژل نانوسلولز شاهد کاهش یافت. برای این محصول می‌توان کاربردهایی اعم از صنعت ساختمان‌سازی یا عایق حرارتی در صنایع نفت و گاز و نساجی و ابزارهای ذخیره و تولید انرژی متصور شد.
نتیجه‌گیری: به ‌طور‌‌کلی تیمار سدیم‌بی‌کربنات به تولید آیروژل‌های نانو سلولزی سبک و کندسوز‌ انجامید که کاملاً سبز و دوست‌دار محیط زیست می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preparation and evaluation of flame-retarded nano cellulose aerogel with sodium bicarbonate

نویسندگان [English]

  • Forouhel Sobhani Oskouie 1
  • Davood Rasouli 2
  • Hossein Yousefi 3
  • Mozhdeh Mashkour 4
1 Doctoral student of wood composite products, Department of Wood Technology and Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Assistant Prof., Dept. of Wood Technology and Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Wood Technology and Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Paper Science and Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Nanocellulosic aerogels are solid, porous materials with nanometeric pore size, which are formed by replacing liquid (hydrogel) with gas. The preparation of nanocellulosic aerogels consists of two main steps: preparation of hydrogel from a solution and removal of solvent through sublimation by freeze drying or supercritical method with solvent exchange. Due to desirable characteristics such as ultra-light density, porous structure, biodegradable and being environmental friendly, these materials have a wide range of applications in various industries, such as medicine, pharmaceutical, military, defense, etc. Despite the above advantages, they also have disadvantages such as flammability when exposed to heat or fire, which limits their use in many cases. Therefore, it seems necessary to modify cellulose nanofibers with flame retardants.
Materials and methods: To prepare of nanocellulose aerogels, 2% wt concentration nanocellulose gel was prepared from Nanonovin Polymer Company. In order to prepare of flame retarding nanocellulose aerogels, 20% wt of dry weight of nanocellulose gel, sodium bicarbonate was added. This suspension was placed on a magnetic stirrer at a speed of 1200 rpm for 30 minutes to form a uniform hydrogel. Then, control nanocellulose (CNF) and treated with sodium bicarbonate (CNF+SBC) hydrogels were poured into copper molds and placed in a refrigerator at 2°C for 24 hours. After that, the molds were taken out of the refrigerator and transferred directly to the liquid nitrogen bath for quick freezing. Immediately, they were placed in a freeze dryer for 48 hours, and control and treated nanocellulose aerogels with sodium bicarbonate were prepared.
Results: The results of the FTIR spectrum confirmed the presence of sodium bicarbonate in flame retarded aerogels structure. Also, based on SEM and BET observations, it was found that this substance in nanocellulosic aerogel reduced the porosity and specific surface area. In the study of the thermal characteristics of aerogels, control nanocellulose aerogels had lower thermal stability than flame retarded nanocellulose aerogels, and the residue of the treated samples was about 30% more than the control nanocellulosic aerogels. The flammability test also confirmed this claim, and the presence of carbon dioxide prevented aerogel from more burning by limiting the oxygen needed during the ignition process. The crystalline structure of cellulose in nanocellulose aerogels containing sodium bicarbonate remained unchanged compared to the control, and the compression strength and modulus of the treated aerogel decreased compared to control aerogels due to decrease of polymerization degree. For this product, we can imagine applications in the construction industry or thermal insulation in the oil and gas and textile industries, as well as energy storage and production tools.
Conclusion In general, sodium bicarbonate treatment led to the production of lightweight and flame retarded nano cellulose aerogels, which are completely green and environmental friendly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerogel
  • Nanocellulose
  • Sodiumbicarbonate
  • .Flameretardant
  • Freezedryer
1.Izee, S., Yousefi, H., Mashkour, M., & Rasouli, D. (2018). Comparative study on the properties of nanopapers prepared from cellulose and chitin nanofibers. J. of Wood & Forest Science and Technology. 25 (3), 61-72. [In Persian]
2.Basta, A. H., & El-Saied, H. (2015). Nanotechnologies for production of high performance. In Thakur, V. K. and Thakur, M. K. (ED.), Eco-friendly polymer nanocomposites: processing and properties (Pp: 137-172) Advanced Structured Materials. Springer, India.
3.Jalali Torshizi, H., Chiani, E., & Mahdikhani, H. (2013). Emerging utilisations of nano cellulose: environmental protection. Pp: 1-8. In: The 3rd conference on new findings in the environment and agricultural ecosystems, Tehran, Iran.
4.Mngomezulu, M. E., & Jacob Johnes, M. (2017). Handbook of nanocellulose and cellulose nanocomposites (chapter 7), Kargarzadeh H., Ahmad I., Thomas S., and Dufresne A. (ED). WileyVCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Germany.
5.Azad, S., Yousefi, H., Mashkour, M., & Khazaeean, A.) 2015). Cellulose nanocomposites containing cellulosic nano strictures: types, properties, and applications. Pp (1-12). In: 1st National Conference on Wood and Lignocellulosic Products, Gonbad Kavoos, Iran.
6.Akbarnezhad, M., Rasouli, D., Yousefi, H., & Mashkour, M. (2020). Weathering performance of beech wood coated with acrylic paint containing UV stabilizers of dihydroxy benzophenone and nano zinc oxide. DRVNA INDUSTRIJA. 71 (4), 403-409.
7.Lavoine, N., & Bergström, L. (2017). Nanocellulose-based foams and aerogels: processing, properties, and applications. J. of Materials Chemistry A. 1 (3), 1-14.
8.Gupta, P., Verma, Ch., & Maji, P.K. (2019). Flame retardant and thermally insulating clay-based aerogelfacilitated by cellulose nanofibers. J. of Supercritical Fluids. 152, 1-12.
9.Fattahi, H., Haj, M., & Mousaei, O. Y. (2015). Polymeric aerogels: preparation, properties, and applications. Basparesh.
5 (1), 89-102. [In Persian]
10.Nine, M. J., Tran, D. N. H., Tung, T. T., Kabiri, S., & Losic, D. (2017). Graphene borate is an efficient fire retardant for cellulosic materials with multiple and synergetic modes of action. ACS Applied Materials & Interfaces. 9, 10160-10168.
11.Ghanadpour, M., Carosio, F., Larsson, P. T., & Wagberg, L. (2015). Phosphorylated cellulose nanofibrils: A renewable nanomaterial for the preparation of intrinsically flame-retardant materials. Biomacromolecules. 16, 3399-3410.
12.Ghanadpour, M., Wicklein, B., Carosio, F., & Wagnerg, L. (2018). All-natural and highly flame-resistant freeze-cast foams based on phosphorylated cellulose nanofibrils. Nanoscale. 8, 4085-4095.
13.Wicklein, B., Kocjan, A., Alvarez, G.S., Carosio, F., Camino, G., Antonietti, M., & Bergstrom, L. (2014). Thermally insulating and fire-retardant lightweight anisotropic foams based on nanocellulose and graphene oxide. Nature nanotechnology. 10, 277-283.
14.Bakirtzis, D., Delichatsios, M. A., Liodakis, S., & Ahmed, W. (2009). Fire retardancy impact of sodium bicarbonate on lignocellulosic materials. Thermochimica Acta. 486, 11-19.
15.Thanh, N. T. L. (2022). Investigation on the flame-retardant and physical properties of the modified cellulosic and polyurethane aerogel. Materials Today: Proceedings. 66, 2726-2729.
16.Dilamian, M., & Noroozi, B. (2019). Removal of oil and organic solvents from water using cellulosic aerogel prepared from rice straw. J. of Wood & Forest Science and Technology. 26 (2), 105-125. [In Persian]
17.ASTM D4761-19. (2019). Standard test methods for mechanical properties of lumber and wood-based structural materials. ASTM International. West Conshohocken, PA.
18.UL 94 HB. (2013). Standard for tests for flammability of plastic materials for parts in devices and appliances. UL Standard. Canada.
19.Sing, K. S. W. (1985). Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity (Recommendations 1984). Pure and Applied Chemistry. 57 (4), 603-619.
20.Liu, Y., Han, X., Kuerbanjiang, B., Lazarov, V. K., & Šiller, L. (2021). Effect of sodium bicarbonate solution on methyltrimethoxysilane-derived silica aerogels dried at ambient pressure. Frontiers of Chemical Science and Engineering. 15 (4), 954-959.
21.Farooq, M., Sipponen, M. H., Seppälä, A., & Österberg, M. (2018). Eco-friendly flame-retardant cellulose nanofibril aerogels by incorporating sodium bicarbonate. ACS Applied Materials & Interfaces. 10, 27407-27415.
22.Fiore, V., Scalici, T., Nicoletti, F., Vitale, G., Prestipino, M., & Valenza, A. (2016). A new eco-friendly chemical treatment of natural fibers: Effect of sodium bicarbonate on properties of sisal fiber and its epoxy composites. Composites Part B. 85, 150-160.
23.Granja, P. L., Pouyesgu, L., Petraud, M., DE JE´SO, B., Baquey, C., & Barbosa, M. A. (2001). Cellulose phosphates as biomaterials. I. Synthesis and characterization of highly phosphorylated cellulose gels. J. of Applied Polymer Science. 82, 3341-3353.
24.Le, N. D., Trogen, M., Varley, R. J., Hummel, M., & Byrne, N. (2020). Effect of boric acid on the stabilization of cellulose-lignin filaments as precursors for carbon fibers. Cellulose. 28 (2), 729-739.
25.Kaya, M. (2017). Super absorbent, light, and highly flame-retardant cellulose-based aerogel cross-linked with citric acid. J. of Applied Polymer Science. 134, 45315-45324.
26.Xu, M., Bao, W., Xu, S., Wang, X., & Sun, R. (2016). Porous cellulose aerogels with high mechanical performance and their absorption behaviors. BioResources. 11 (1), 8-20.
27.Santos, J. C. D. O., Oliveira, L. Á. D., Gomes Vieira, L. M., Mano, V., Freire, R. T. S., & Panzera, T. H. (2019). Eco-friendly sodium bicarbonate treatment and its effect on epoxy and polyester coir fiber composites. Construction and Building Materials. 211, 427-436.
28.Bakri, B., Putra, A. E. E., Mochtar, A. A., Renreng, I., & Arsyad, H. (2018). Sodium bicarbonate treatment on mechanical and morphological properties of Coir fibers. International J. of Automotive and Mechanical Engineering. 5 (3), 5562-5572.
29.Carlo, A., Wu, T., Zimmermann, T., Kherbeche, A., Thoraval, M. J., Nyström, G., & Geiger, T. (2019). Ultra-porous nanocellulose foams: A facile and scalable fabrication approach. Nanomaterials. 9 (8), 1142.
30.Zhu, W., Zhang, Y., Wang, X., Wu, Y., Han, M., You, J., Jia, C., & Kim, J. (2022). Aerogel nanoarchitectonics based on cellulose nanocrystals and nanofibers from eucalyptus pulp: preparation and comparative study. Cellulose. 29 (2), 817-833.