دوره و شماره: دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 1-350 
3. بررسی نهادینه سازی اصول و مبانی برنامه ملی جنگل در ایران

صفحه 49-68

سعید قاسمی قوچقار؛ نبی الله یارعلی؛ علی جعفری؛ فرزام پوراصغر سنگاچین


6. تولید دانهال‌های سرخدار (Taxus baccata L.) از طریق کشت درون شیشه‌ای و نجات جنین

صفحه 115-134

سید علی رضوی؛ سید محمد حسینی نصر؛ فرامرز رستمی چراتی؛ حسن رضادوست


7. پاسخ درختان بلوط وی ول (Quercus libani Oliv) به تنش ناشی از گلازنی در زاگرس شمالی

صفحه 135-154

لقمان قهرمانی؛ زاهد شاکری؛ الهه قلاوند؛ هدایت غضنفری


11. بررسی تاثیر فرایند کاتیونیاسیون سوسپانسیون سنتز کربنات کلسیم رسوبی بر ویژگی‌های کاغذ

صفحه 217-236

کامل محمدزاده سقاواز؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ الیاس افرا