دوره و شماره: دوره 23، ویژهنامه (2) - شماره پیاپی 2، زمستان 1395، صفحه 1-360 
3. بررسی تنوع ریختی برگ و میوه گونه تادار (Celtis caucasica) در جنگلهای زاگرس جنوبی

صفحه 43-64

نسیبه جعفری پور؛ سهراب الوانی نژاد؛ پیام فیاض؛ امین میرشکاری


4. ارزیابی زادآوری طبیعی ذخیره‌گاه جنگلی گونه شیشم Dalbergia Sissoo ROXB در استان خوزستان

صفحه 65-80

الله وردی محمدزاده؛ علی اصغر تراهی؛ فاطمه باقری؛ نورالله معلمی


9. بررسی روابط بین سرعت رویش و ابعاد الیاف در گونه Populus nigra

صفحه 169-184

داود افهامی سیسی؛ علی نقی کریمی؛ کامبیز پورطهماسی؛ فرهاد اسدی


14. تاثیر رویشگاه بر فعالیت کامبیوم و تشکیل چوب گونه سرخدار (Taxus baccata) در سه منطقه از استان گلستان

صفحه 261-278

حامد متینی بهزاد؛ محمدرضا ماستری فراهانی؛ رضا اولادی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ پریموژ آون