اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد هادی معیری

دانشیار

moayeriatgau.ac.ir

سردبیر

شعبان شتایی

علوم جنگل- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی استاد

shataeeatgau.ac.ir
09113231517
0000-0002-3868-8475

مدیر داخلی

مژده مشکور

خمیر و کاغذ استادیار

jwfstatgau.ac.ir
(017)32427173- داخلی163

اعضای هیات تحریریه

مجید لطفعلیان

مهندسی جنگل استاد

mlotfalianatsanru.ac.ir

شعبان شتایی

سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی در جنگلداری استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

shataeeatgau.ac.ir

خسرو ثاقب طالبی

اکولوژی جنگل و جنگلشناسی دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

saghebtalebiatrifr-ac.ir

دکتر احمد جهان لتیباری

مهندسی کاربرد چوب استاد

latibari.ajatgmail.com

علیرضا عشوری

فناوری بایوکامپوزیت استاد

ashori_aatyahoo.com

سید مجید ذبیح زاده

علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشیار

m.zabihzadehatsanru.ac.ir

اصغر فلاح

جنگلداری دانشیار

afallahatsanru.ac.ir

محمدهادی معیری

جنگلداری دانشیار

moayeriatgau.ac.ir

داود آزادفر

دانشیار

azadfar.datgmail.com

محمدرضا دهقانی فیروزآبادی

تکنولوژی خمیر و کاغذ دانشیار

m_r_dehghaniatmail.ru

ابولقاسم خزاعیان

مهندسی چوب و کاغذ دانشیار

khazaeianatgau.ac.ir