پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل (JWFST) - اهداف و چشم انداز