به سایت مجله پژوهشهای علوم و فنآوری چوب و جنگل خوش آمدید.

بدین وسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می رساند:

برای مقالات ارسال شده از تاریخ 1393/12/01 به بعد ، پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، از نویسندگان محترم برای هر مقاله مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزارتومان) و همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ، مبلغ 1000000 ریال (یکصد هزارتومان) جهت تامین بخشی از هزینه های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

برای مقالات ارسال شده قبل از تاریخ مذکور: در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ، مبلغ 1000000 ریال (یکصد هزارتومان) جهت تامین بخشی از هزینه های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

 ***شماره حساب واریزی: 3150062380 بانک تجارت به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

***توجهفرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

 به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 02/02/1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری از این تاریخ نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل از نرم­ افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید.

Committee on Publication Ethics

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

 

شماره جاری: دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-128 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2322-2077
شاپا الکترونیکی
2322-2786