پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل (JWFST) - فرایند پذیرش مقالات