دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-302 
3. تأثیر استفاده از ساکارز بر ویژگی‌های خمیرکاغذ سودای باگاس

صفحه 44-62

وحید وزیری؛ احمد رضا سرائیان؛ الیاس افرا؛ فرشید فرجی


9. اثر آسیاب کردن نانورس بر جذب نانو نقره و بررسی اثر ضدباکتری آن در کاغذ

صفحه 141-160

پروانه نارچین؛ الیاس افرا؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ پونه ابراهیمی


14. رنگ‌بری دو مرحله‌ای خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده با دی‌تیونیت سدیم و پروکسید هیدروژن

صفحه 241-264

حمید رضا مهری ایرائی؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ احمد رضا سرائیان


16. تخته نانوسلولز: مطالعه عملکرد پیش پرس سرد و خواص فیزیکی تخته

صفحه 281-302

صونا آزاد؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ ابولقاسم خزاعیان