رنگ‌بری دو مرحله‌ای خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده با دی‌تیونیت سدیم و پروکسید هیدروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

چکیده

سابقه و هدف: استفاده بهینه از کاغذهای باطله و بهبود کیفیت آنها همواره یکی از اهداف در صنایع خمیر و کاغذ بوده است. این تحقیق با هدف بررسی کیفیت خمیر مخلوط کاغذهای روزنامه و مجله بازیافتی مرکب­زدایی شده، پس از رنگبری دومرحله­ای با دی­تیونیت سدیم (Y) و پروکسید هیدروژن (P) انجام گردید.
مواد و روش­ها: رنگبری مرحله اول با استفاده از 1 درصد پروکسید هیدروژن و رنگبری مرحله دوم با استفاده از 5/0 و 75/0 درصد دی­تیونیت و پروکسید هیدروژن در زمان­های 60، 90 و 120 دقیقه انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که با افزایش درصد مصرف پروکسید هیدروژن در مرحله دوم توالی رنگبری­PP، میزان کاهش حجیمی، ماتی و افزایش میزان ویژگی­های مقاومتی معنی­دار نبوده ولی افزایش در میزان درجه روشنی و بار COD پساب معنی­دار می­باشد. همچنین افزایش زمان رنگبری در مرحله دوم توالی پراکسید هیدروژن-پراکسید هیدروژن (PP) سبب کاهش معنی­دار در حجیمی و ماتی و افزایش بار COD پساب، درجه روشنی و ویژگی­های مقاومتی شده است. با افزایش زمان رنگبری در مرحله دوم توالی رنگبری پروکسید هیدروژن-دی­تیونیت سدیم (PY)، میزان کاهش حجیمی و ماتی و افزایش میزان ویژگی­های مقاومتی و درجه روشنی معنی­دار نبوده، اما با افزایش درصد ماده رنگبر، تنها افزایش میزان درجه روشنی معنی­دار بوده است. همچنین با توجه به نتایج، با افزایش درصد ماده رنگبر در مرحله دوم توالی رنگبری پروکسید هیدروژن-دی­تیونیت سدیم (PY) میزان افزایش بار  CODپساب معنی­دار نبوده ولی با افزایش زمان رنگبری در مرحله دوم این توالی، میزان افزایش بار COD پساب معنی­دار بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، مقدار COD پساب، درجه روشنی و ویژگی­های مقاومتی توالی­های PP بیشتر از PY بوده در حالی که میزان حجیمی و ماتی آن کمتر از توالی­PY می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Two-Stage Bleaching of Deinked Pulp with Sodium Dithionite and Hydrogen Peroxide

نویسندگان [English]

  • hamid reza mehri iraee 1
  • Mohammad Hadi Aryaie Monfared 4
4 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Wood and Paper Engineering
چکیده [English]

Background and objectives: Efficient use of waste papers and improve their quality has always been one of the targets in the pulp and paper industries. This study aimed to compare two stages bleaching of deinked pulp of newspaper and Magazine recycled pulp mixture using Sodium Dithionite (Y) and hydrogen peroxide (P).
Materials and methods:  Firstly, the pulp was bleached using 1% hydrogen peroxide and in the next stage bleaching was performed using 0.5 and 0.75 percent dithionite and of hydrogen peroxide Respectively for 60, 90 and 120 minute.
Results: The results showed that with increase dosage of hydrogen peroxide in the second stage of PP sequence, decrease in bulk, opacity and increase in strength properties wasn't significant but increase in brightness and effluent COD showed significant changes. Prolongation of bleaching time in the second stage of PP sequence cause significant reduction in bulk, opacity and increase of effluent COD, brightness and strength properties. with increase the time of bleaching reactions in second stage of PY sequence, bulk and opacity reduction and increase in strength properties and brightness wasn’t significant, but with chemical dosage increasing, just brightness increasing was significant. Also, according to the results, with increase of chemical dosage in second stage of PY sequence, increase in the amount of Effluent COD load wasn’t significant, but with increasing of time of bleaching reactions in second stage of this sequence, increase in the amount COD load was significant.
Conclusion: Regarding to the results, effluent’s COD, brightness level and strength properties of PP sequence was higher than PY while bulk and opacity of that was lower than PY ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Deinked Pulp"
  • "Two stage Bleaching"
  • "Hydrogen Peroxide"
  • "Sodium Dithionite"
  • "ChemicalOxigene Demand"