تعیین مناسب‌ ترین سن بهره‏برداری اقتصادی توده‏های همسال پالونیا (مطالعه موردی طرح جنگلداری دکتر بهرام‏نیا استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 هیئت علمی

چکیده

چکیده:
سابقه و هدف:
نیاز روزافزون به چوب و کاهش منابع چوبی باعث ایجاد و تشدید جنگلکاری با گونه‌های سریع‌الرشد شده است. یکی از راه‌های جلوگیری از برداشت بی‌رویه از این جنگل‌ها می‌تواند جنگل‌کاری با گونه‌های سریع‌الرشد باشد. سن بهره‏برداری اقتصادی سنی است که توده جنگلی به حداکثر ارزشی که به زمان حال یا امروز از نظر ارزش اقتصادی فعلی شده باشد برسد. یکی از درختانی که در دهه‌های اخیر جهت جنگلکاری با دوره برداشت کوتاه مدت به ویژه در جنوب شرق آسیا مورد توجه قرار گرفته است گونه‌های مختلف پالونیا می‌باشد. در شرایط عادی، یک درخت پالونیا 10 ساله به اندازه 40-30 سانتی‌متر قطر برابر‌سینه داشته و حجم چوبده آن بین 5/0-3/0 متر‌مکعب در سال می‌باشد و در بهترین شرایط محیطی، درختان 6- 5 ساله چوب قابل بهره‌برداری تولید می‌کنند. در خصوص توسعه جنگل‏کاری پالونیا توسط کشاورزان در سریلانکا مشخص شد که در نرخ بهره 5/7 درصد ارزش خالص فعلی جنگل‏کاری پالونیا 462721 روپیه و نسبت منفعت به هزینه 28/3 و نرخ بازده داخلی 34/28 درصد می‏باشد. هدف از این مطالعه تعیین مناسب ترین سن برداشت توده‏های دست کاشت پالونیا در طرح جنگلداری دکتر بهرام‏نیا در استان گلستان با توجه به ماکزیمم ارزش اقتصادی در هر یک از فواصل کاشت مورد مطالعه می‏باشد.
مواد و روش‌ها:
این تحقیق در یک جنگلکاری 18 ساله Paulownia fortuneiمستقر در پارسل 2 سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا (شصت کلاته گرگان) انجام شد. سه فاصله کاشت 3*6 متر، 5*8 متر و 6*10 متر مد نظر قرار گرفت. در هر فاصله کاشت 5 اصله درخت از لیست درختان شاخص با توزیع مناسب در طبقات قطری بصورت تصادفی انتخاب گردید. پس از قطع درختان انتخابی، دیسک هایی از ارتفاع 4/. و 30/1 متر و همچنین دیسک های بعدی با فواصل 2 متری از قطر برابر سینه تا نوک درخت تهیه شد. همچنین با محاسبه ضریب شکل درختان نمونه در سنین مختلف، موجودی حجمی، در سنین مختلف محاسبه گردید. در مرحله بعد با توجه به جداول محصول، ارزش توده سرپا و ارزش رویشگاه براساس روابط اقتصادی متداول، برآورد و سن بهینه اقتصادی بر اساس ضابطه ارزش رویشگاه تعیین شد. همچنین با محاسبه درآمدها و هزینه‏ها، سود خالص فعلی پروژه در سن بهره‏برداری اقتصادی مشخص گردید.
.
نتیجه گیری:
نتایج نشان داد که با نرخ بهره 12 درصد و قیمت هر کیلو چوب سرپا معادل 750 ریال سن بهره‏برداری بهینه برای فواصل کاشت 6×3 متر ، 8×5 و10×6، به ترتیب 8، 9 و 10 سالگی می‏باشد. با بررسی اثر تغییر قیمت و نرخ بهره روی سن بهره برداری اقتصادی مشخص شد که افزایش یا کاهش قیمت چوب تغییری در سن بهره برداری اقتصادی ایجاد نمی کند ولی افزایش نرخ بهره باعث کاهش سن بهره برداری اقتصادی و بالعکس کاهش نرخ بهره باعث افزایش سن بهره برداری اقتصادی می شود.


کلمات کلیدی: پالونیا، سن بهره‏برداری اقتصادی، فاصله‏کاشت، رویش حجمی ، شصت کلاته

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the harvest age (economic) of even- aged stands of paulownia plantation in Dr. Bahramnia's Forestry Plan

چکیده [English]

Abstract
Background
Increasing need for wood and wood resource depletion caused and exacerbated by the fast-growing plantation species. One way to avoid excessive harvesting of these forests could be growing plantation species series. harvest age Economic is the age that the maximum value of the current or the current economic value is today in terms of reach. One of the trees in recent decades for afforestation with short harvest period, especially in South East Asia is considered different species paulownia. Under normal circumstances a ten-year paulownia tree size 40-30 cm diameter at breast height and volume choebdeh between .0.3-0.5 cubic meters per year and the best environmental conditions for the operation of timber trees produce 5-6 years. The development of paulownia planted by farmers in Sri Lanka indicated that the net present value at an interest rate of 7.5 percent paulownia planted 4627721 rupees and 3.28 benefit to cost ratio and internal rate of return is 28.34 percent. The aim of this study was to determine the most appropriate age paulownia planting harvest biomass forestry projects in the province according to the Dr Bahram-nia maximum economic value in each in each of the spacing is studied.

Materials and methods
For this study, a 18- year-old Paulownia fortunei plantation was selected which was located in compartment two of series one of Dr. Bahram- nia Forestry Plan (Shastkalateh Gorgan). Three spacing of 3*6, 5*8 and 6*10 meter were examined. Five sample trees were chosen from the list of dominant trees of each spacing plantation. After felling of the selected trees, sample discs were cut from trunk height of .4 and 1.3 meter and 2 meter interval to tree top. Also, stand volume were calculated at different stand ages using form factor. In the next stage, the optimum harvest age (economic criteria) was determined on the basis of the stumpage values. Also, revenue and costs and net present value of the project were estimated at the optimum harvest age. Also, revenue and costs and net present value of the project were estimated at the optimum harvest age.
Results
Results showed that Optimum harvesting age (economic criteria) were distinguished 8, 9 and 10 years for 3*6, 5*8 and 6*10 meter plantation spacing considering 12 percent interest rate and 750 Rials per kilogram price of stumpage wood. Result also showed that changes in wood prices do not affect on optimum harvesting ages of stands while increasing or decreasing interest rates will change optimum harvesting age, indirectly
Key words: Paulownia, Optimum harvest age (Economic), Spacing,Shastkalateh Gorgan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paulownia
  • Optimum harvest age (Economic)
  • Spacing
  • Shastkalateh Gorgan