بررسی ارتباط متقابل بین تبلیغات، تحقیقات و صادرات در صنعت تولید محصولات چوبی ایران (رهیافت سیستم معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه شاهرود

چکیده

چکیده:
هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای عملکردی و رفتاری بازار در کارگاه‌های فعال در صنعت تولید محصولات چوبی ایران (کد چهار رقمی 3610 از طبقه‌بندی ISIC) طی سال‌های 1390-1374 است. برای این منظور از متغیرهای شدت تبلیغات و شدت تحقیقات به عنوان متغیرهای رفتاری بازار و از متغیر شدت صادرات نیز به عنوان متغیر عملکردی در بازار تولید محصولات چوبی ایران استفاده شده است.
سابقه و هدف: مرور مطالعات تجربی نظیر لو و سوگیانیس (1996)، نال (1997)، ژائو و هونگ یو (1997)، باسیل (2001)، راجرز (2002)، گالیا و لگروز (2003)، گوان (2003)، یون (2004)، مونتوبیو و رامپا (2005)، باربر و آلیگر (2007)، جوهانسون و لوف (2008)، سینگ (2009)، موراکوزی (2009)، یانگ و چن (2011)، حسینی و پرمه (1383)، عبادی و شهیکی تاش (1383)، زارع (1387)، عباسی و همکاران (1391) و دهقانی (1394) نشان می‌دهد که در اغلب مطالعات داخلی و خارجی، تأثیر هر یک از متغیرهای رفتاری، ساختاری و عملکردی مؤثر بر صادرات زیربخش‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال بررسی سابقه پژوهش نشان می‌دهد که تاکنون، مطالعه مستقیمی پیرامون بررسی تاثیر متقابل متغیرهای رفتاری و صادرات در بنگاه‌های تولید کننده محصولات مبلمان ایران انجام نشده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع کتابخانه‌ای بوده و سوال اصلی که این تحقیق در پی پاسخ به آن می‌باشد، به این‌صورت است که آیا بین متغیرهای رفتاری بازار (شامل شدت تبلیغات و شدت تحقیقات) و صادرات در بنگاه‌های تولیدی مبلمان ایران ارتباط متقابل وجود دارد؟ در این راستا مهمترین فرضیه که در این مقاله مورد آزمون واقع خواهد شد این است که ارتباط بین صادرات با هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های تبلیغات در صنعت تولید مبلمان ایران یک ارتباط مستقیم می‌باشد. نحوه گردآوری آمار و اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای بوده و برای انجام آزمون فرضیه، از داده‌های مربوط به کارگاه‌های صنعتی ده نفر شاغل و بالاتر که تولیدکننده انواع محصولات مبلمان در ایران طی سال‌های 1390-1374 بوده‌اند، استفاده شده است و سیستم سه معادله‌ای، شامل معادلات شدت صادرات، شدت تبلیغات و شدت تحقیقات، با کاربرد روش تخمین سیستم معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط و با استفاده از نرم‌افزار STATA11 تخمین زده شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تحقیقات و شدت تبلیغات به ترتیب با ضرایب 081/0 و 172/0 (09/2 و 53/2) دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر صادرات بنگاه‌های فعال در صنعت تولید محصولات چوبی ایران داشته و در این میان اثر متغیر شدت تبلیغات بر صادرات، در مقایسه با اثر مشابه متغیر شدت تحقیقات، بیشتر است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ملاحظه می‌شود که ضریب مقدار وقفه‌دار متغیر صادرات برابر 880/0 (96/17) بوده و دارای اثر مثبت و معنی‌دار بر صادرات محصولات تولیدی بنگاه‌های فعال در صنعت تولید مبلمان ایران بوده است. از سوی دیگر ضرایب مربوط به تاثیر صادرات و شدت تبلیغات بر شدت تحقیقات در صنایع چوبی ایران طی سال‌های مورد بررسی برابر 343/0 و 0123/0 (44/28 و 18/40) بدست آمده است که نشان می‌دهد رابطه بین این متغیرها مستقیم بوده است.
نتیجه‌گیری: با ملاحظه نتایج حاصل از تخمین سیستم معادلات اقتصاد‌سنجی، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که توجه بیشتر به تحقیقات صنعتی از طریق اعمال سیاستهای حمایتی از سوی دولت و تلاش به منظور بازاریابی و فروش محصولات صنعت مبلمان از سوی بنگاه‌های تولیدی این محصول در ایران، مهمترین توصیه‌های سیاستی این مطالعه، به منظور دستیابی به هدف افزایش صادرات در صنعت تولید مبلمان ایران است.
طبقه‌بندی موضوعی: C22:L10: M37
واژگان کلیدی: صادرات، شدت تبلیغات، شدت تحقیقات، روش سیستم معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط، صنعت مبلمان ایران.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Advertising, Researching and Exporting in the Iranian Furniture Industries: Seemingly Unrelated Regression Approach

چکیده [English]

Abstract: This paper focuses on the relationship between behavioral variables and market performance in the Iranian Furniture Industries (3610 four-digit code of the ISIC classification) during 1390-1374. For this purpose, the researching intensity and intensity of advertising as a behavioral variables and the variable export intensity as a performance variables has been used. The system of equations consists of the Exporting, Researching intensity and Advertising intensity applied.

Background and objectives: The results of previous empirical studies such as the studies Sougiannis(1996), Null(1997), Zhao and Hongyu(1997), Basile(2001), Rogers(2002), Galia and Legros(2003), Guan(2003), Yoon(2004), Montobbio and Rampa(2005), Barber and Alegre(2007), Johansson and Loof(2008), Singh(2009), Halpen and Murakozy(2009), Yang & Chen(2011), Hosseini and Permeh (1383), Ebadi and Shahiki Tash (1383), Zaree (1387), Abbasi (1391) and Dehghani (1394) shows That In most national and international studies there is no research that indicate a direct effect on behavioral variables between Iran furniture export business products. .Materials and methods: The Seemingly Unrelated Regression Estimation (SURE) method is used to estimate the parameters of the models.
Results: Results show that Researching intensity and Advertising intensity have a positive and significant effect (0.081 and 0.172) on the export of Iranian Furniture industries and the effect of Advertising intensity is more than Researching intensity. Moreover the interrupted value of the export is interrupted for a significant positive effect (0.88) on the export in the Furniture industries in Iran that represent the dynamic effects of this variable in Iran. Another part of the results show that the coefficient related exporting and advertising elasticity of research are 0.343 and 0.0123 (28.44 and 40.18). That these results show the relationship between these variables is direct.
Results: Results show that Researching intensity and Advertising intensity have a positive and significant effect (0.081 and 0.172) on the export of Iranian Furniture industries and the effect of Advertising intensity is more than Researching intensity. Moreover the interrupted value of the export is interrupted for a significant positive effect (0.88) on the export in the Furniture industries in Iran that represent the dynamic effects of this variable in Iran. Another part of the results show that the coefficient related exporting and advertising elasticity of research are 0.343 and 0.0123 (28.44 and 40.18). That these results show the relationship between these variables is direct.

Conclusion: According to industry research and Trying to marketing and selling the Iranian Furniture Industries is helping to enhancing export in the Iranian Furniture industries.
JEL classification: C22:L10: M37
Key Words: Researching intensity, Advertising intensity, export, Seemingly Unrelated Regression, Iranian Furniture industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Researching
  • Advertising
  • export
  • Seemingly Unrelated Regression
  • Iranian Furniture industries