آشکارسازی تغییرات پوشش زمین وسطوح جنگل‌های حراء منطقه حفاظت شده گاندو با استفاده از روش حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

سابقه و هدف : آگاهی از تغییرات سطح جنگل‌ها همواره یکی مهمترین اقدامات و ملاحظات زیست محیطی در جهان محسوب می‌شود. قطع درختان حراء، تغییر کاربری سواحل جنگلی به تاسیسات و همچنین آلودگی نفتی وتغییر در هیدرودینامیک دریا-ساحل از مهمترین عوامل تهدید کننده این ذخایر گیاهی محسوب می‌شود. خلیج گواتر در منتهی الیه جنوب شرقی ایران قرار دارد و تقریباً نیمی از آن متعلق به کشور پاکستان است. تصاویر ماهواره‌ای و تکنیک‌های پردازش تصاویر ابزار بسیار دقیقی برای پیمایش و ارزیابی تغییرات سطوح جنگلی محسوب می‌شود. این تحقیق با هدف کشف و شناسایی تغییرات پوشش جنگلی منطقه حفاظت شده گاندو می‌باشد.
مواد و روش ها: جهت نیل به این هدف از اطلاعات و نقشه‌های توپوگرافی، تصاویر ماهواره‌ای سال‌های 1972-1995 و 2015 منطقه و تکنیک‌های حداکثر احتمال، شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهدروش شبکه عصبی مصنوعی با دقت کلی 32/98% و ضریب کاپا 9781/0 و روش حداکثر احتمال با دقت کلی 45/92% و ضریب کاپا 901/0 می‌باشد. در نتیجه روش شبکه عصبی مصنوعی روش دقیقتری نسبت به روش حداکثر احتمال در تهیه نقشه پوشش زمین می‌باشد. با توجه به دورافتادگی و جمعییت کم منطقه ییش‌بینی می‌شد تغییرات خاصی در منطقه رخ نداده باشد.
نتیجه گیری: پس از بررسی‌ها مشخص شد سطح مجموع جنگل‌های متراکم و پراکنده حراء در منطقه در سال 1972 به میزان 24/0 کیلومتر مربع بوده که این مقدار در سال 1995 به 4/1 کیلومتر مربع و درسال 2015 به 2/4 کیلومتر مربع رسیده است. لذا هرگونه برنامه‌ریزی در مورد مدیریت منطقه ساحلی و مدیریت حیات وحش و جامعه‌گیاهی منطقه حفاظت شده گاندو باید براساس ملاحظات طبیعی و زیست محیطی باشد به نحوی که با حفظ میراث طبیعی بتوان از حداکثر امکانات طبیعی جهت بالابردن سطح معیشت ساکنین این منطقه دور افتاده از کشور استفاده نمود.
سابقه و هدف : آگاهی از تغییرات سطح جنگل‌ها همواره یکی مهمترین اقدامات و ملاحظات زیست محیطی در جهان محسوب می‌شود. قطع درختان حراء، تغییر کاربری سواحل جنگلی به تاسیسات و همچنین آلودگی نفتی وتغییر در هیدرودینامیک دریا-ساحل از مهمترین عوامل تهدید کننده این ذخایر گیاهی محسوب می‌شود. خلیج گواتر در منتهی الیه جنوب شرقی ایران قرار دارد و تقریباً نیمی از آن متعلق به کشور پاکستان است. تصاویر ماهواره‌ای و تکنیک‌های پردازش تصاویر ابزار بسیار دقیقی برای پیمایش و ارزیابی تغییرات سطوح جنگلی محسوب می‌شود. این تحقیق با هدف کشف و شناسایی تغییرات پوشش جنگلی منطقه حفاظت شده گاندو می‌باشد.
مواد و روش ها: جهت نیل به این هدف از اطلاعات و نقشه‌های توپوگرافی، تصاویر ماهواره‌ای سال‌های 1972-1995

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detect changes land cover and forest surfaces Mangrove in Gando protected area using maximum likelihood method and artificial neural network

نویسندگان [English]

  • ebrahim taghavi moghadam 1
  • shahram bahrami 2
چکیده [English]

Knowledge of changes in forest cover and environmental considerations has always been one of the most important actions in the world.Mangrove deforestation, forested shores land use changes to the facility also oil pollution and changing in the sea-shore hydrodynamics is the most important factors threatening the plant reserves. Gulf of Goutr in the extreme south-eastern Iran, and almost half of them belong to Pakistan. Satellite imagery and image processing techniques are very accurate tools for survey and assessment of changes in forest areas. This study aimed to detect changes in forest cover area is protected Gando .To gain this goal using the information and topographic maps, satellite imagery of 1972-1995 and 2015 tests are maximum likelihood, neural networks were used. The results show that artificial neural networks with general accuracy of 98/32% and kappa coefficient0/9781 and Maximum likelihood method with general accuracy of 92/45% and kappa coefficient is 90/01. The result is a more accurate method method artificial neural network to the maximum likelihood method in the preparation of the land cover map. According to remoteness and low population area was expected certain changes have not occurred in the area.After the investigation it was found dense forests and scattered Mangrove total surface area of 1972 sq km of 24/0 that the amount in 1995 to 4.1 sq km to 2.4 sq km and in 2015 reached.Therefore, any planning of coastal zone management and the management of wildlife and vegetation of the Gando protected natural area is should be based on and, nvironmental and natural considerations.So that to preserve the natural heritage of the region to exploit the maximum possibilities of the region to improve the livelihood of the inhabitants of this remote region of the country.
Keywords:

Knowledge of changes in forest cover and environmental considerations has always been one of the most important actions in the world.Mangrove deforestation, forested shores land use changes to the facility also oil pollution and changing in the sea-shore hydrodynamics is the most important factors threatening the plant reserves. Gulf of Goutr in the extreme south-eastern Iran, and almost half of them belong to Pakistan. Satellite imagery and image processing techniques are very accurate tools for survey and assessment of changes in forest areas. This study aimed to detect changes in forest cover area is protected Gando .To gain this goal using the information and topographic maps, satellite imagery of 1972-1995 and 2015 tests are maximum likelihood, neural networks were used. The results show that artificial neural networks with general accuracy of 98/32% and kappa coefficient0/9781 and Maximum likelihood method with general accuracy of 92/45% and kappa coefficient is 90/01. The result is a more accurate method method artificial neural network to the maximum likelihood method in the preparation of the land cover map. According to remoteness and low population area was expected certain changes have not occurred in the area.After the investigation it was found dense forests and scattered Mangrove total surface area of 1972 sq km of 24/0 that the amount in 1995 to 4.1 sq km to 2.4 sq km and in 2015 reached.Therefore, any planning of coastal zone management and the management of wildlife and vegetation of the Gando protected natural area is should be based on and, nvironmental and natural considerations.So that to preserve the natural heritage of the region to exploit the maximum possibilities of the region to improve the livelihood of the inhabitants of this remote region of the country.
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land cover
  • Gando
  • Mangrove forests
  • Maximum Likelihood
  • neural network