بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی گونه‌های زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis) و بروسیا pinus brutia)) جنگل‌کاری شده در منطقه رامیان، استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان- دانشکده کویرشناسی- گروه جنگلداری

3 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

4 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

چکیده

بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی گونه‌های زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis) و بروسیا pinus brutia)) جنگل‌کاری شده در منطقه رامیان، استان گلستان

چکیده:

سابقه و هدف: کاهش سطح جنگل‌های طبیعی در نتیجه عوامل مختلف سبب شده که جنگل‌کاری با هدف توسعه سطح جنگل و تولید چوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود. بنابراین ارزیابی جنگل‌کاریهای انجام گرفته می‌تواند نقش مهمی در ایجاد جنگل‌کاریهای با کیفیت و کمیت بهتر در آینده ایفا نماید. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی گونه‌های زربین و کاج بروسیا جنگل‌کاری شده در شهرستان رامیان می‌باشد.
مواد و روش‌ها: به این منظور با جنگل گردشی و بازدید از منطقه طرح جنگلداری نعیم‌آباد رامیان دو توده جنگل‌کاری زربین و کاج بروسیا انتخاب شد. سپس در داخل هر یک از توده‌ها 4 قطعه نمونه یک هکتاری (100×100) مشخص شد. جهت سهولت در برداشت داده‌ها و مقایسات آماری هر یک از آن‌ها به قطعه نمونه‌های 2500 متری تقسیم و در نهایت در هر یک از توده‌ها 16 قطعه نمونه مورد آماربرداری قرار گرفت. مشخصه‌های کمی و کیفی درختان شامل: نوع گونه، قطر برابرسینه تا دقت سانتی‌متر، ارتفاع کل تا دقت متر، ارتفاع تنه تا دقت متر، قطر تاج، شادابی تاج، تقارن تاجی، وضعیت و فرم تنه اندازه‌گیری و ثبت شد. جهت مقایسه مشخصه‌های کمی درختان دو توده از آزمون t مستقل و جهت مقایسه مشخصه‌های کیفی از آزمون ناپارامتریک من‌ویتنی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که میانگین قطر برابرسینه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه و مساحت تاج تک پایه کاج بروسیا به ترتیب با مقادیر 50/25 سانتی‌متر، 5/12 متر، 45/4 متر و 30/16 مترمربع نسبت به گونه زربین به ترتیب با مقادیر 15 سانتی‌متر، 70/9 متر، 75/3 متر، 70/9 مترمربع، دارای مقادیر بیشتری است. در مقابل به لحاظ تعداد در هکتار، درصد تاج پوشش، سطح مقطع، حجم در هکتار و ضریب قدکشیدگی گونه زربین بیشترین میزان را دارا می‌باشد. همچنین نتایج مشخص کرد که پس از 27 سال از کاشت میزان زنده‌مانی زربین با 5/74 درصد بیشتر از کاج بروسیا 5/59 می‌باشد. بررسی مشخصه‌های کیفی شادابی، تقارن و وضعیت تاج درختان نیز اختلاف معنی‌داری را بین دو گونه نشان داد.
نتیجه‌گیری: بطور کلی می‌توان گفت که کاج بروسیا با توجه به مقادیر بیشتر مشخصه‌های مورد بررسی موفق‌تر از گونه بومی زربین بوده است. هر چند میزان زنده‌مانی، تعداد و حجم در هکتار گونه‌ زربین بیشتر از کاج بروسیا می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که توده جنگل‌کاری کاج بروسیا در مقایسه با توده جنگل‌کاری زربین از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می‌باشد. یا در نهایت می‌توان گفت با توجه به موفقیت نسبی کاج بروسیا، این گونه برای جنگل‌کاری آتی در این منطقه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examination of Quantitative and Qualitative Characteristics of Cupressus Sempervirens Var. Horizontalis and Pinus Brutia in Plantation Forests in the Ramian, Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Aynaz Charkazi 1
  • mojtaba amiri 2
  • Hooman Ravabaksh 3
  • Davoud Moghadasi 4
2 Semnan University, Department of Forestry
چکیده [English]

Examination of Quantitative and Qualitative Characteristics of Cupressus Sempervirens Var. Horizontalis and Pinus Brutia in Plantation Forests in the Ramian, Golestan Province


Abstract:

Background and objectives: Currently plantation forests consist around 7% of the world's forests' area and a significant share of timber production. Therefore, evaluating carried plantations could be a basis for managers to improve the quantity and quality and increase the success rate in the next years.
Materials and methods: The purpose of this study is to examine quantitative and qualitative characteristics of Cupressus sempervirens var. Horizontalis and Pinus brutia in plantation forests in Ramian. For this purpose, by visiting forest management plan of Ramian Naeemabad two plantation forests' species of Cupressus sempervirens var. Horizontalis and Pinus brutia were selected. Then, within each stand 4 plots one hectare (100×100m) were determined. Qualitative and quantitative characteristics of trees including species, DBH, trunk height, crown diameter, crown freshness, crown symmetry, trunk state and form were measured and recorded. Independent t-test was used to compare quantitative characteristics of trees of two stands and to compare qualitative characteristics non-parametric Mann-Whitney test was used.
Results: The study results showed that DBH, total height, trunk height and crown area, pinus brutia were 25.50cm, 12.50m, 4.48m, 16.30m², respectively, more than Cupressus sempervirens var. Horizontalis values. In terms of n.ha, basal area, volume and slenderness of coefficient, Cupressus sempervirens var. Horizontalis has the highest values. Also the results showed that after 27 years of planting survival rate of Cupressus sempervirens var. Horizontalis is 74.5 percent, more than Pinus brutia, 59.5%. Examining qualitative characteristics including freshness, symmetry, and crown state showed a significant difference between the two species.
Conclusion: In general, we can say that Pinus brutia due to higher values of examined characteristics has been more successful than endemic species of Cupressus sempervirens var. Horizontalis. Although the survival and per ha density of Cupressus sempervirens var. Horizontalis is more than Pinus brutia. So it can be said that the choice of species is very important when afforestation according to growing conditions and the area site.

Conclusion: In general, we can say that Pinus brutia due to higher values of examined characteristics has been more successful than endemic species of Cupressus sempervirens var. Horizontalis. Although the survival and per ha density of Cupressus sempervirens var. Horizontalis is more than Pinus brutia. So it can be said that the choice of species is very important when afforestation according to growing conditions and the area site

کلیدواژه‌ها [English]

  • Italian Cypress
  • Brutia Pine
  • plantation
  • Quantitative and Qualitative Characteristic
  • Ramain City