دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-227 
5. تولید خمیر کاغذ NSSC از ساقه سورگم دانه‌ای به منظور تولید کاغذ کنگره‌ای

صفحه 93-108

سعید مهدوی؛ فهیمه طهماسبی؛ علی قاسمیان؛ احمد سراییان


12. بررسی خواص سطحی چوب صنوبر تیمار شده با نانو اکسید مس

صفحه 207-220

سید محمد مهدی میری؛ محمدرضا ماستری فراهانی