اثر تیمارهای مختلف نور و آبیاری بر برخی شاخص‌های رشد و ویژگی‌های کمی نهال‌های رملیک Ziziphus nummularia

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر تیمارهای مختلف نور و آبیاری بر شاخص‌های رشد و برخی از مشخصه‌های مورفولوژیکی نهال‌های درختچه رملیک است، بدین منظور برای کاشت بذور این درختچه از آزمایش فاکتوریل دو عامله در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد، به منظور اعمال تیمارها، عامل آبیاری در دو سطح (روزانه و یک روز در میان) و عامل نور نیز در سه سطح (نور کامل، 75% نور کامل، 50% نور کامل) به کار گرفته شد. نمونه‌برداری از نهال‌ها در سه مرحله انجام پذیرفت و داده‌های مربوط به تعداد و مساحت برگ، طول ریشه و اندام هوایی، وزن ریشه و اندام هوایی، زی‌توده ریشه و اندام هوایی، زی‌توده کل، ضریب کشیدگی نهال‌ها، نسبت وزن خشک اندام هوایی به وزن خشک ریشه، نرخ جذب خالص و نرخ رشد نسبی برای هر تیمار محاسبه شد. نتایج نشان داد که در هر سه نوبت اندازه‌گیری بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری در برخی از مشخصه‌ها وجود دارد و در بیشتر مشخصه‌ها تیمار 75 درصد نور و آبیاری روزانه به عنوان بهترین تیمار شناخته شد. همچنین در بازه زمانی دوم اندازه گیری میزان نرخ جذب خالص و نرخ رشد نسبی در تیمار 75 درصد نور و آبیاری یک روز در میان حداکثر مقدار را داشت. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان بیان نمود نهال‌های جوان رملیک در شرایط نیمه سایه و رطوبت کافی از بهترین رویش برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different light and irrigation treatments on some growth indices and quantitative characteristic of ziziphus nummularia seedlings

نویسندگان [English]

  • babak pilehvar
  • zahra mirazadi
  • hamzeh jafari sarabi
چکیده [English]

The aim of this study was the investigation of different light and irrigation treatments on growth indices and some morphological characteristics of ziziphus nummularia seedlings. In order to plant seeds completely randomized experimental design with two factors and 30 replicate were used. Irrigation factor at two levels (daily and every other day) and light factor at 3 level (full sun light, 75% light, 50% light). Samplings were performed at 3 times. Leaf number, leaf area, root length, shoot length and collar diameter were measured and root biomass, shoot biomass, total biomass, slenderness coefficient of seedlings, shoot root biomass ratio, net assimilation rate and relative growth rate were computed. Results showed that there are significant differences in some seedling characteristics in all sampling times, and 75% light and daily irrigation was determined as the best treatment. Also in the second time interval RGR and NAR had maximum amounts in 75% light and every other day irrigation. Results showed that the young seedlings of ziziphus nummularia have the best growth in midshade and enough moisture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth indices
  • Irrigation
  • light
  • seedling
  • Ziziphus numularia