بررسی راندمان شستشوی خمیرکاغذ در پرس دوقلو با استفاده از تحلیل سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس کارخانه تولید خمیر چوب وکاغذ مازندران

چکیده

استفاده از پرس در فرآیند تبدیل چوب به خمیر کاغذ، برای بازیافت مواد حاصل از پخت متداول است که راندمان آن نقش به سزایی در جلوگیری از هدر رفت منابع دارد. این تحقیق به منظور نشان دادن عوامل موثر بر راندمان شستشوی خمیر در پرس دوقلو با استفاده از مدل ریاضی و بر مبنای الگوی شبیه سازی تحلیل مهندسی سیستم، صورت گرفته است و براساس آن عملکرد پرس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که، در یک مقدار تولید ثابت، راندمان شستشوی پرس دوقلو، رابطه مستقیم با مقدار آب تازه ودرصد خشکی خمیر خروجی از پرس ورابطه معکوس با درصد خشکی خمیر رقیق شده به پرس دارد. همچنین غلظت مواد محلول ورودی به پرس اثری بر راندمان ندارد ولی بر مقدار مواد محلول بازیافتی موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the efficiency of pulp washing in Twin Roll Press by System Engineering Analysis

چکیده [English]

In the paper industry , Twin roll press machines are utilized for recovering the dissolved materials resulting from the process of transforming wood into pulp and efficiency has a considerable role in wasting resources. The present research was performed for the purpose of showing the effective factors on efficiency by using a mathematical model based on the pattern of simulating the System Engineering Analysis. The Press function was analyzed according to the same principle. Research results show that in a fixed amount of production , the efficiency of washing the twin roll press has a direct relationship with the amount of fresh water and an indirect relationship with the dry percentage of diluted pulp (pulp consistency) in the related Press. The present research shows that the concentrated of soluble materials entering into the Presses has no effect on efficiency, but it is effective in the amount of recovered solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Twin Roll Press
  • Washing efficiency
  • pulp consistency
  • soluble materials