بررسی خواص سطحی چوب صنوبر تیمار شده با نانو اکسید مس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این تحقیق اثر تیمار نمونه‌های چوبی صنوبر دلتوئیدس با نانو ذرات اکسید مس بر روی زبری و زاویه تماس قطره سطح صورت پذیرفت. برای این منظور نمونه‌‌های چوبی از برون‌چوب سالم و بدون عیب گونه صنوبر دلتوئیدس با ابعاد 50×50×2 میلی‌متر (طولی× مماسی× شعاعی) تهیه و سپس بوسیله سوسپانسیون نانو اکسید مس با سه غلظت 500 ، 1000 و 1500 ppm به روش بتل اشباع شدند. سپس میزان زبری و زاویه تماس بر روی سطح مماسی نمونه‌‌ها اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در اثر تیمار چوب با نانو اکسید مس، زبری سطح چوب صنوبر افزایش می‌یابد. تیمار نمونه‌ها با نانو اکسید مس سبب افزایش در پارامترهای زبری سطح به‌جز پارامترهای Rvkو Rv گردید. همچنین تیمار چوب با نانو ذرات اکسید مس باعث افزایش زاویه تماس قطره گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The surface properties of nano copper oxide treated eastern cotton wood

چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effect of treatment eastern cottonwood with nano-copper oxide on the surface roughness and contact angle. For this purpose, specimens with the dimensions of 50×50×2 mm (tangential × longitudinal× radial) were prepared from sapwood of eastern cottonwood followed by impregnating with nano copper oxide suspension (500, 1000, 1500 ppm). The obtained results showed that the most important roughness parameters exception Rv and Rvk significantly increased by treatment wooden samples using nano copper oxide. It is clearly verified this treatment amplified the surface roughness of wooden samples. The contact angles were also affected by treatment and had the same behavior as like surface roughness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: poplar wood
  • nano copper oxide
  • surface roughness
  • contact angel