تاثیر استفاده از تترا استیل اتیلن دی‌آمین (TAED) در مرحله انتهایی رنگ‌بری پراکسید هیدروژن قلیایی بر ویژگی‌های خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی پهن‌برگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

از مشکلات رنگ‌بری خمیرکاغذهای پربازده می‌توان به برگشت رنگ خمیرکاغذ در انتهای رنگ‌بری و عدم مصرف کامل پراکسید هیدروژن اشاره نمود. در این پژوهش تاثیر استفاده از تترا استیل اتیلن دی‌آمین (TAED) در فاز انتهایی رنگ‌بری، بر ویژگی‌های فرایندی و خصوصیات خمیرکاغذ بررسی شده است. خمیرکاغذ شیمیایی-‌مکانیکی پهن‌برگان (بازده 85%)، با استفاده از فرایند پراکسید قلیایی، در یک مرحله رنگ‌بری گردید. تیمارها شامل سه سطح متفاوت استفاده از پراکسید هیدروژن (5/1، 2 و 3%) و قلیا (12/1، 5/1 و 25/2%)، با و بدون استفاده از TAED در فاز انتهایی رنگ‌بری (10 دقیقه آخر) بودند. با افزایش میزان مصرف مواد رنگ‌بر، روشنی خمیر کاغذ و گزینندگی فرایند افزایش یافت، اما مقدار این افزایش در هر مرحله کاهش داشت. افزایش میزان مصرف مواد رنگ‌بر سبب افزایش پراکسید باقیمانده و بار اکسیژن‌خواهی شیمیایی (COD) در پساب گردید. استفاده از TAED ضمن کاهش واکنش‌های تیره شدن قلیایی، سبب بهبود روشنی، گزینندگی فرایند، کاهش بار COD شد. همچنین در تیمارهای حاوی TAED میزان پراکسید باقیمانده کاهش زیادی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Tetra Acetyl Ethylene Diamine (TAED) use in final phase of alkali peroxide bleaching on hardwoods Chemi-Mechanical Pulp (CMP) properties

نویسندگان [English]

  • m.r d 1
  • farhad zeynali 2
2 Ph.D. Student of Pulp and Paper Industries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The pulp color reversion, at the end of bleaching, and non-totally consumption of peroxide are two problems in high-yield pulp bleaching. In this study, the effect of TAED, at the end phase of bleaching, on process and pulp properties was investigated. Hardwoods chemi-mechanical pulp (CMP) (85% yield), was bleached by mono-stage alkali peroxide process. Treatments comprising three different charges of peroxide (1.5, 2 and 3%) and alkali (sodium hydroxide) (1.12, 1.5 and 2.25) with and without using TAED at the end phase of bleaching i.e. the last 10 minutes. The results indicated that, the pulp brightness and bleaching selectivity increased by chemical charge rising, but with decreasing slope procedure. The chemical charge rising led to an increase in residual peroxide and filtrate COD load. TAED using, through reduction of alkali darkening reaction, caused to improve the brightness and selectivity, and reduce the COD load. Residual peroxide amounts of treatments, which have TAED treatment, were significantly decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alkaline darkening
  • hydroperoxide ion
  • Brightness
  • effluent pollution load
  • bleaching