تکثیر غیر جنسی صنوبر هیبرید "مفید" (Populus euphratica Oliv. ×P. alba L.) از طریق کشت بافت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی-مسئول کارگرو بیوتکنولوژی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان

چکیده

چکیده
بمنظور ایجاد روش ازدیاد درون شیشه ایی هیبرید جدید صنوبر رقم مفید (Populus euphratica Oliv. X P.alba L.) ، سرشاخه های درخت بالغ از نهالستان تحقیقاتی گروه زیست فناوری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران جمع آوری شدند ریز نمونه حاوی جوانه‏های انفرادی بوسیله تیمارهای مختلف سترون سازی ضد عفونی و به محیط کشت استقرار منتقل یافته‏اند. استفاده از محلول کلراید مرکوریک 1/0% بمدت 1 دقیقه با 90% توان ایجاد ریزنمونه‏های سالم نشان داد که بهترین محلول برای سترون سازی است. ریز نمونه های سترون شده قبل از انتقال به محیطهای کشت پرآوری، در محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BA و 01/0 میلی گرم در لیتر IBA مستقر شدند. آزمون ارزیابی فاکتورهای موثر در ازدیاد درون شیشه‏ایی، در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار حاصل از ترکیب سه نوع محیط کشت (DKW,MS , WPM)، و سه تیمار هورمونی (BA+2iP, BA, 2ip) با سه تکرارانجام شد. تجزیه آماری داده‏ها نشان داد که بین تیمارهای پرآوری ، اختلاف معنی‏داری در سطح 5 % وجودارد. بیشترین تعداد متوسط شاخه (2/3) و مناسبترین رشد طولی شاخه (465/1 سانتیمتر پس از اولین واکشت)، در محیط کشت DKW حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر 2ip باضافه 5/0. میلی گرم در لیترBA اتفاق افتاد. چرخه‏های فراوان تکثیر از جدا کردن قطعات درون شیشه‏ای شاخه حاوی تک جوانه جانبی بوجود آمد. شاخه‏ها بتدریج در محیط کشت DKW، ریشه دار شدند. سازگاری تدریجی گیاهچه‏های ریشه دار شده درشیشه های درب دار حاوی خاک سبک (پیت، هوموس و ماسه با نسبت ترکیبی یکسان) در داخل اطاق رشد انجام شد. گیاهچه‏های سازگار شده به مزرعه انتقال یافتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Asexual reproduction of hybrid poplar "Mofid" (Populus euphratica Oliv. X P.alba L.) using tissue culture

چکیده [English]

Abstract
In order to establish in vitro proliferation of new hybrid poplar “Mofid”(Populus euphratica Oliv. × P.alba L.), shoots were collected from mature tree in Research nursery belongs to the department of Research Institute of Forests and Rangelands. Explants with single node were disinfected by different isolation treatment. Mercuric chloride with % 0.1 (W/V) concentrated solutions for 1 minute with 90% survival rate of explants appeared to be suitable disinfection treatments. The establishments of explants were taken in MS medium supplemented with 0.5 mg/l BA and 0.01 mg/l IBA. For evaluation of most affecting factors on in vitro proliferation, the experiment was conducted in a completely randomized design with 9 treatments including three media (MS,WPM and DKW) and three growth regulators hormones (BA+ 0.5 mg/l, 2ip +0.5 mg/l and BA+0.5 mg/l plus 2ip+0.5 mg/l) with three replication. Analysis of variance indicated that there is significant differences between media for maxillary shoot proliferation at α=0.5% level. Highest shoot proliferation ( 3.2 mean number of new induced shoots per explant) and shoot elongation (1.465 cm mean height of shoots) have been observed for DKW medium containing 0.5 mg/l 2iP plus 0.5 mg/l BA. Numerous micropropagation circles have been initiated by in vitro nodal segments of shoots. Roots were induced in DKW hormone free medium after two weeks. Acclimatization of rooted plantlets took place in polyethylene caps jam bottle, containing a light soil (Peat, hummus and sand in equal percentages) in growth chamber. Successfully acclimatized plantlets transferred to field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shoot tips
  • hybrid poplar
  • Populus euphratica Oliv. X P.alba L
  • micro propagation and asexual reproduction