تولید خمیر کاغذ NSSC از ساقه سورگم دانه‌ای به منظور تولید کاغذ کنگره‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

3 عضو هیأت علمی دانشگاه گرگان

چکیده

در این تحقیق، نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (NSSC) از ساقه سورگم دانه‌ای (Sorghum bicolor) تولید شد. نمونه از مرکز تحقیقات آق قلا واقع در استان گلستان تهیه شد. مدت زمان خمیرکاغذسازی (در سه سطح 30، 60 و 90 دقیقه) و مقدار مصرف ماده شیمیایی (در سه سطح 10،‌12 و 14 درصد) به عنوان عوامل متغیر و درجه حرارت پخت (170 درجه سانتیگراد)،‌ نسبت سولفیت سدیم به کربنات سدیم (3 به 1) و نسبت مایع پخت به ساقه سورگم (7 به 1) به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بیشترین بازده بعد از الک (74/45 درصد) با استفاده از 12 درصد مواد شیمیایی و 30 دقیقه زمان پخت حاصل شد و کمترین بازده بعد از الک (51/37 درصد) با استفاده از 14 درصد مواد شیمیایی و 90 دقیقه زمان پخت بدست آمد. خمیرکاغذهای منتخب بر اساس بازده پخت، تا درجه روانیml.CSF 400 توسط دستگاه PFI-mill پالایش شده و از آنها کاغذهای دست‌ساز با گراماژ 127 گرم بر متر مربع ساخته شد. معادلات نرمال سازی با سه الگو برای مقایسه شاخص مقاومت به پارگی،‌ کشش، ترکیدن، RCT، CMT و CCT کاغذهای دست‌ساز نشان داد که استفاده از 10 درصد مواد شیمیایی، ‌60 دقیقه زمان پخت ودمای پخت 170 درجه سانتیگراد می‌تواند به عنوان شرایط بهینه خمیرکاغذسازی به روش سولفیت بافر شده برای سورگم دانه‌ای مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

NSSC pulping of Grain Sorghum Stalk to Produce Fluting Paper

چکیده [English]

In this study, neutral sulfite semi-chemical pulping (NSSC) of the grain sorghum stalk (Sorghum bicolor) was investigated to produce fluting paper. The results showed that the highest screen yield (45.74%) was obtained using 30 min and 12% and the lowest screen yield (37.51%) attained at 90 min and 14%. Two cooking conditions were selected as optimum including 12%, 10% chemical charge and 30, 60 min cooking time according to the screen yield. The selected pulp freeness decreased to 400 ml. CSF by PFI-mill beater and then hand sheet made with grammage of 127 g/m2. Comparison of selected pulps strength including tear, tensile, and burst indices, RCT, CMT, and CCT carried out by normalization method. The result revealed that optimum NSSC pulping for grain sorghum stalk could be achieved by 10%, 60 min., and 170°C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain Sorghum Stalk
  • NSSC pulp
  • Yield
  • Physical properties
  • Mechanical properties