ارتباط انبوهی تاج‌پوشش با مواد آلی و تنفس میکربی خاک در جنگل راش آمیخته شصت کلاته گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

موادآلی کمتر از 12 درصد حجم خاکهای جنگلی را تشکیل می‌دهند اما تأثیر عمیقی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و به خصوص ویژگی‌های زیستی خاک دارند. کربن آلی منبع آسان و قابل دسترس انرژی برای افزایش توده زنده میکربی‌است که به روش‌های مختلف سبب افزایش خاکدانه سازی، تخلخل خاک و درنهایت تولید جنگل می‌شوند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط ویژگی‌های خاک شامل بافت، تخلخل، ماده آلی و تنفس میکربی با مشخصات توده، به‌منظور دستیابی به روابط بین توده با ویژگی‌های خاک است. در این تحقیق 30 قطعه‌نمونه به مساحت 400 مترمربع در راشستان آمیخته انتخاب شد. خصوصیات آلومتریک درختان قطورتر از 20 سانتیمتر اندازه‌گیری شد و برخی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک طبق روش های استاندارد تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که راش مهم‌ترین گونه ازلحاظ فراوانی تعداد و سطح مقطع در توده است. مساحت تاج‌پوشش درختان و رویه زمینی مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار توده بر ویژگی‌های خاک بود. رابطه‌ی مستقیمی بین مساحت تاج، میزان ماده آلی و تنفس میکربی به دست آمد. لذا در مدیریت توده های راش آمیخته برای افزایش حجم و رویه‌زمینی باید توجه خاصی به تخلخل و میزان ماده آلی خاکها نمود. نتایج این تحقیق ثابت نمود که تغییرات تنفس میکربی علاوه بر ماده آلی خاک تحت تاثیر تغییرات شن خاک است که توجه به بافت خاک و شن را در تحقیقات خاکهای جنگل بیش‌ازپیش تأکید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between crown thickness with soil organic matter and microbial respiration in Shastkolateh mixed beech forest, Gorgan

نویسندگان [English]

  • Hashem Habashi
  • Ramin Rahmani
معاون دانشجویی
چکیده [English]

Soil organic matter (SOM) has form only a small fraction of most forest soils (less than 12 percent), although it has an important impact on the physical, chemical and especially biological properties of soils. Organic carbon is accessible and decomposable carbon pool that could increase microbial biomass. By different way, organic carbon increase soil aggregation and porosity and finally forest production. The aim of this study was to investigate the relationship between soil properties including texture, porosity, SOM and microbial respiration with stand properties in order to find the most important relation between stand and soil. In this research, 30 sample plots in mixed Beech forest selected with 400 square meters area. Trees allometric characteristics with DBH greater than 20 cm were measured and some physical, chemical and biological soil properties determined by standard methods. Results showed Beech was the main stand species because of abundance and became more GBH. Tree crown area and GBH were the most important factors those affecting soil properties. A direct relationship was founded between trees crown area, SOM content and microbial respiration. Therefore we should pay special attention to the porosity and soil organic matter in the management of mixed beech stand to increase the stand volume and GBH. The results confirmed that changes in microbial respiration which is affected by soil sand variation in addition to SOM, therefore soil texture and sand content were more important in forest soil studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Organic Matter
  • Porosity
  • Microbial respiration
  • Mixed Beech Stand